Societatile in care se pot dobandi parti sociale, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa fie constituite ca societati cu raspundere limitata in conditiile art. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sa fie intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; sa nu se afle in incapacitate de plata sau in stare de insolventa ori in faliment si nu a fost deschisa procedura concordatului preventiv sau a lichidarii societatii.

Pentru a beneficia de facilitatile fiscale sus-mentionate, orice persoana fizica poate deveni investitor individual- business angel la societatile sus -mentionate, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este o persoana din afara societatii si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobandi un numar de parti sociale la societate la valoarea nominala cu prima de emisiune aferenta aportului sau, platita la data majorarii capitalului social; investeste o suma cuprinsa intre 3.000 de euro si 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii operatiunii in societatea al carei asociat devine, prin dobandirea de parti sociale; dobandirea partilor sociale are loc prin majorare de capital social, in conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investita va fi platita prin intermediul sistemului bancar din Romania si va fi inregistrata in contabilitatea societatii, conform legii; aceste limite de sume se aplica cumulat, indiferent de numarul investitorilor; investitia este efectuata strict in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii si planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi; nu are fapte inscrise in cazierul fiscal eliberat de autoritatile competente la data efectuarii investitiei; nu poate detine, ca urmare a investitiei, in nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societatii in cauza; nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, facilitatile fiscale se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) investitorul individual-business angel nu instraineaza partile sociale inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobandirii acestora in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a); in caz contrar, acesta datoreaza impozitul pe veniturile sub forma de dividende conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordata facilitatea fiscala prevazuta la art. 3 alin. (1), la care se adauga accesorii potrivit legii, precum si impozitul pe veniturile din investitii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent instrainarii partilor sociale;

b) actul constitutiv al societatii, depus pentru sustinerea cererii de inregistrare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi parti sociale in registrul comertului, contine urmatoarele clauze: participarea la profit si pierderi a asociatilor va deveni proportionala cu procentul partilor sociale detinute de fiecare asociat; deciziile privind planul de afaceri si renuntarea la impartirea profitului, aferente investitiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociatilor;

c) societatea si asociatii nu utilizeaza prima de emisiune la majorarea capitalului social si nu o repartizeaza catre asociati, pe o durata de 3 ani de la data inregistrarii investitorului individual-business angel la registrul comertului;

d) societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de catre investitorul individual- business angel.

Legea urmeaza a intra in vigoare in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv din data de 17.07.2015.