Scopul respectivei metodologii este stabilirea obligatiei producatorilor de gaze naturale sau operatorilor economici afiliati acestora, dupa caz, de a incheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale, transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea unor cantitati minime de gaze naturale, incepand cu data de 1 ianuarie 2015 si pana la data de 31 decembrie 2018, si stabilirea obligatiei furnizorilor licentiati de gaze naturale de a incheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale, transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea/cumpararea unor cantitati minime de gaze naturale, incepand cu data de 1 martie 2015 si pana la data de 31 decembrie 2018.

Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile si obligatiilor contractuale asumate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014, ce urmeaza a inceta dupa data de 31 decembrie 2014, producatorii de gaze naturale – titulari de acorduri petroliere, au obligatia sa incheie tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale din Romania, transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea unui procent din cantitatea anuala de gaze naturale din productia interna proprie destinata consumului intern, dupa cum urmeaza: minimum 35% in anul 2015, minimum 30% in anul 2016, minimum 25% in anul 2017 si minimum 20% in anul 2018.

Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile si obligatiilor contractuale asumate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, anterior datei de 15 noiembrie 2014 ce urmeaza a inceta dupa data de 31 decembrie 2014, furnizorii licentiati, cu exceptia celor care au si calitatea de producatori de gaze naturale – titulari de acorduri petroliere, au obligatia sa incheie, in perioada 1 martie-31 decembrie 2015, tranzactii pe piete centralizate de gaze naturale din Romania, transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea/cumpararea a minimum 30% din cantitatea totala de gaze naturale comercializata pe piata concurentiala in cursul anului 2015.

Pentru indeplinirea obligatiilor sus-mentionate, furnizorul licentiat are posibilitatea de a imputernici orice alt furnizor licentiat de gaze naturale, in baza unui contract de mandat cu reprezentare. In acest sens, vor fi avute in vedere urmatoarele:

a) contractul de mandat se va incheia cu luarea in considerare a caracterului special al mandatului conferit, in conformitate cu prevederile art. 2.013 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) furnizorul mandatar are obligatia de a anexa la ordinul initiator al unei tranzactii in cadrul pietelor centralizate de gaze naturale contractul de mandat special in baza caruia acesta este imputernicit sa actioneze in numele si pe seama furnizorului mandant, in scopul verificarii valabilitatii si a limitelor mandatului conferit de catre potentialii respondenti.

 

Pana in data de 1 decembrie 2014, producatorii de gaze naturale – titulari de acorduri petroliere au obligatia de a transmite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, atat in format letric, cat si in format electronic – fisier Excel – situatia centralizatoare a contractelor bilaterale de vanzare a gazelor naturale care sunt in vigoare la data de 15 noiembrie 2014 si care urmeaza a inceta la o data ulterioara datei de 31 decembrie 2014, intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1.

Incepand cu anul 2016, pana la data de 20 ianuarie a fiecarui an, producatorii de gaze naturale – titulari de acorduri petroliere si furnizorii de gaze naturale au obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmatoarele informatii, dupa caz:

a) cantitatea totala de gaze naturale reinjectata in zacaminte, exceptata de la plata redeventei, in conditiile legii, in anul anterior;

b) cantitatea de gaze naturale tranzactionata pe pietele centralizate de gaze naturale in mod direct de catre producatorul de gaze naturale – titular de acorduri petroliere, in anul anterior;

c) cantitatea de gaze naturale tranzactionata pe pietele centralizate de gaze naturale prin intermediul operatorilor economici afiliati, in anul anterior;

d) situatia centralizatoare a contractelor bilaterale de achizitie si/sau de vanzare a gazelor naturale incheiate in cursul anului anterior, intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3;

e) copii ale contractelor de mandat.

 

Producatorii de gaze naturale, operatorii economici afiliati acestora, furnizorii de gaze naturale si operatorii pietelor centralizate de gaze naturale duc la indeplinire prevederile prezentului ordin, iar directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea acestora.

 

Nerespectarea de catre operatorii economici prevazuti la art. 2 a prevederilor ordinului sus-mentionat atrage sanctionarea acestora in conditiile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.