Respectiva Ordonanta modifica Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, prin introducerea a doua noi alineate, cu privire la procesul de inventariere.

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege, urmatoarele categorii de persoane, prevazute in art. 1 din Legea contabilitatii:

1.     Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;

  1. Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
  2. Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate;
  3. Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil;
  4. Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real.

Potrivit prevederilor legale, Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Prin prevederile nou introduse de catre Ordonanta de Urgenta, au fost stabilite urmatoarele:

„ In cazul in care in perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situatii speciale constând in schimbari ale sediilor si/sau ale spatiilor de depozitare ale bunurilor aflate in patrimoniul, inclusiv in administrarea institutiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente in sediile si/sau in spatiile de depozitare respective, sa se cuprinda in registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri pâna la finele perioadei de raportare.

 

Prevederile alin. (21) nu se aplica in cazul reorganizarilor institutiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde in raportul de analiza pe baza de bilant ce insoteste situatiile financiare anuale informatii cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii in conditiile alin. (21).