Economia sociala contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil, prevazut de prezenta lege, in activitati cu caracter social si/sau activitati economice, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii.

Prin prezenta lege, au fost stabilite doua noi tipuri de entitati juridice, respectiv intreprinderea sociala si intreprinderea sociala de insertie.

Intreprinderea sociala reprezinta orice persoana juridica de drept privat care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale, care detine un atestat de intreprindere sociala si respecta principiile prevazute in lege. Statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin acordarea unui atestat care certifica scopul social al intreprinderii sociale si conformarea acesteia. Atestatul se acorda acelor intreprinderi sociale care dispun prin actele de infiintare si functionare respectarea urmatoarelor criterii: actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii; aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare; se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale; aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile. Atestatul se acorda pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt respectate conditiile care au stat la baza acordarii acestuia. Intreprinderea sociala are urmatoarele obligatii: de a comunica agentiei de ocupare orice modificari ale actelor de infiintare sau constitutive, in termen de 15 zile de la modificare; de a comunica agentiei de ocupare rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; compartimentul judetean pentru economie sociala are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata; de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfasurata si situatiile financiare anuale in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care: are, permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;  are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate. Intreprinderile sociale de insertie au obligatia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, masuri de acompaniament care sa asigure insertia profesionala si sociala. Masurile de acompaniament pot fi: informarea, consilierea, accesul la formele de pregatire profesionala, adaptarea locului de munca la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca in functie de nevoile persoanelor, precum si alte masuri care au ca scop sprijinirea insertiei profesionale si sociale. In vederea asigurarii masurilor de acompaniament, intreprinderile sociale de insertie colaboreaza cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivel judetean si local, agentiile de ocupare, centrele de furnizare de servicii integrate de asistenta medicala, psihologica si sociala pentru consumatorii si consumatorii de droguri dependenti, cu specialisti in domenii precum psihologie, asistenta sociala, adictii, pedagogie, formare profesionala, ocupare, medicina, medicina muncii, economie sociala.

Statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale. Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala, care se aplica in mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrarilor executate ori a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.