Potrivit prevederilor Legii nr. 50/2015, odata cu aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010, au fost aduse acesteia o serie de modificari.

Astfel, este reglementata situatia in care legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformitatii sa fie realizata de organisme de evaluare a conformitatii notificate, atunci, autoritatile competente vor dobandi calitatea de autoritati de notificare si sunt responsabile de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, desemnarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii, precum si de monitorizarea organismelor notificate.

Daca legislatia Uniunii Europene de armonizare nu prevede altfel, autoritatile competente pot stabili ca evaluarea si monitorizarea prevazute la alin. (1) sa se efectueze de catre:

a)     un organism national de acreditare, in sensul si in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau

b)    prin exceptie de la lit. a), de catre:

(i)autoritatea competenta insasi; sau

(ii)           un organism care nu reprezinta o entitate guvernamentala, persoana juridica romana, ce face dovada respectarii urmatoarelor cerinte:

–       este instituit astfel incat sa nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformitatii;

–       este organizat si functioneaza in asa fel incat sa garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitatilor sale;

–       decizia cu privire la rezultatul evaluarii organismului de evaluare a conformitatii este luata de o persoana competenta/de persoane competente, alta/altele decat cea/cele care a/au efectuat evaluarea;

–       nu realizeaza activitati pe care le presteaza organismele de evaluare a conformitatii si nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau concurentiale;

–       garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute;

–       dispune de personal competent suficient in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor sale;

–       are incheiate acorduri/intelegeri prin care asigura acoperirea responsabilitatilor ce decurg din activitatile sale.

In aplicarea acestor prevederi, autoritatile competente stabilesc, dupa caz, prin ordin al conducatorului autoritatii competente:

a)     entitatea, conform alin. (2), responsabila pentru evaluarea organismelor de evaluare a conformitatii si monitorizarea organismelor notificate;

b)    procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si de notificare a acestora Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii, precum si activitatile de supraveghere a pietei, potrivit cerintelor aplicabile stabilite in Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

In acest scop, in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului functioneaza o structura corespunzatoare.