Executive summary:

Una dintre problemele cu care se pot confrunta administratorii sau persoanele ce dețin funcții de conducere în cadrul unei societăți din România poate fi angajarea răspunderii solidare pentru obligațiile de plată restante ale societății debitoare declarate insolvabile de către organele de inspecție fiscală ce își desfășoară activitatea în cadrul ANAF. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept fiscal și litigii fiscale care poate proceda la efectuarea tuturor demersurilor în vederea formulării unei contestații fiscale împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare.

Condițiile angajării răspunderii solidare a administratorului/organelor de conducere ale unei societăți din România

În scopul stabilirii răspunderii solidare a administratorului/persoanelor cu funcții de conducere unei societăți cu sediul în Romania, organele fiscale emit o decizie în care sunt arătate motivele de fapt și de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză, așa cum prevăd disp. art. 25 Cod Procedură Fiscală.

Conform art. 25 alin (2) Cod Procedură Fiscală, pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, pot răspunde solidar cu acesta:

  • persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea;
  • administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;
  • administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
  • administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale;
  • administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Așadar, după cum se poate observa, reaua-credință a administratorilor/altor persoane este o condiție sine qua non pentru atragerea răspunderii solidare, fără de care nu se poate stabili răspunderea în cauză. Pentru reținerea relei-credințe sunt necesare dovezi concludente aduse de către organele fiscale.

Pe lângă aceste condiții speciale reglementate de Codul de Procedură Fiscală, va trebui să se aibă în vedere și instituția răspunderii civile delictuale reglementată de art. 1357 NCC, fiind necesară îndeplinirea condițiilor prevăzute de acest articol: fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate și culpa.

Reaua-credință-insolvabilitatea debitorului

În cazul răspunderii reglementate de art. 25 alin (2) vinovăția administratorului trebuie dovedită de către organele fiscale, simpla prezumție că insolvabilitatea firmei s-a produs ca urmare a conduitei administratorului, fără ca organele fiscale să specifice acțiuni/inacțiuni concrete nu pot reprezenta o dovadă a relei-credințe.

De cele mai multe ori organul fiscal stabilește îndeplinirea exigențelor legale exclusiv în baza unor prezumții, fără a dovedi in concreto reaua-credință.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat și reprezentat clienți în vederea formulării de contestații împotriva deciziilor emise de către ANAF prin care aceasta a angajat răspunderea solidară, reușind să înlăture dispozițiile emise de către ANAF.

Aceste dispoziții vor putea fi atacate cu acțiune în anulare îndreptată împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare de către un avocat specializat în drept fiscal și litigii fiscale.

Soluționarea contestațiilor

Contestațiile se soluționează de către structurile specializare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care se pronunță prin decizie. Decizia poate fi de admitere, în totalitate sau în parte ori de respingere.

Deși o soluție de respingere pare a fi un lucru iremediabil, legea mai oferă o șansă în sensul în care persoana care a primit soluția respectivă se poate adresa la instanța judecătorească pentru a ataca decizia în cazul unei eventuale admiteri a acțiunii, organul fiscal emitent anulând actul administrativ, contestatorul  fiind repus în situația anterioară.

Contestația administrativă oferă dreptul contribuabilului nemulțumit de actele emise de către autoritățile fisclae de a le contesta, creând obligația în sarcina acestora de a analiza temeinicia și legalitatea măsurilor luate. Totodată, dacă în urma deciziei de soluționare contribuabilul este nemulțumit, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca decizia ANAF prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei de impunere, dispoziție de măsuri fisclale împreună cu RIF.

Pentru realizarea acestor demersuri, Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept fiscal și litigii fiscale din România care să analizeze aspectele de ordin procedural si să aducă argumente de fapt și de drept pentru înlăturarea deciziilor discreționare emise uneori de organele de control fiscal.


Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.