Categorie: Noutati legislative

Noutăți Legislative 02 Iunie

Regulamentul nr. 7/2023 privind certificatele de depozit având la bază acţiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terţ   Prezentul regulament stabileşte norme aplicabile în toate situaţiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, având la […]

Noutăți Legislative 26 mai 2023

Ordinul nr. 1447/2023 pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile   Reconstituirea prevăzută de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii.   Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se […]

Noutăți Legislative 19 Mai 2023

Legea nr. 108/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Prin această lege se adaugă un nou articol, având următorul cuprins: se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de supraînălţare a trecerilor pentru pietoni, elemente de semnalistică […]

Noutăți Legislative 12 Mai 2023

Ordinul nr. 626/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora   Instituţiile de credit împreună cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală realizează reconcilierea informaţiilor existente în bazele de date proprii […]

Noutati Legislative 05 Mai 2023

Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator   Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor […]

Noutăți Legislative 28 Aprilie 2023

Hotărârea nr. 355/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 Utilizatorii, cu excepţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate […]

Noutăți Legislative 21 Aprilie 2023

Procedura de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit, din 05.04.2023   În cazul în care, în urma procesului de monitorizare a sistemului de promovare prin certificate verzi sau a unei sesizări primite de la o terţă parte, ANRE constată că un producător de energie electrică din surse regenerabile a beneficiat de certificate verzi emise necuvenit, […]

Noutati Legislative 07 Aprilie 2023

Ordinul nr. 1.288/708/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat   Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de […]

Noutăți Legislative 31 Martie 2023

Ordinul nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată   Persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data înregistrării în registrul comerţului, depune […]

Noutati Legislative 24 Martie 2023

Ordinul nr. 13/2023 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienţilor casnici   Nerespectarea de către client a obligaţiilor de plată prevăzute în contract atrage următoarele consecinţe: a) plata de […]