1) Legea nr. 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

• Articolul 524 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 524. – Forma contestaţiei
Contestaţia se formulează în scris şi se depune la instanţa învestită cu soluţionarea procesului în legătură cu care se invocă tergiversarea judecăţii. Contestaţia se poate formula şi verbal în şedinţă, caz în care va fi consemnată, împreună cu motivele arătate de parte, în încheierea de şedinţă.”

• Articolul 526 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 526. – Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă
(1) Atunci când contestaţia a fost făcută cu rea-credinţă, autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestaţiei.
(2) Reaua-credinţă rezultă din caracterul vădit nefondat al contestaţiei, precum şi din orice alte împrejurări care îndreptăţesc constatarea că exercitarea acesteia s-a făcut în alt scop decât acela pentru care legea o recunoaşte.”

2) Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România
Art. 1.
Prezenta lege reglementează cadrul general privind constituirea şi funcţionarea băncilor de dezvoltare pe teritoriul României.
Art. 4.
(1) Constituirea, organizarea şi funcţionarea fiecărei bănci de dezvoltare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, care reprezintă statul român, în calitatea sa de acţionar unic al fiecărei bănci de dezvoltare.
(2) Băncile de dezvoltare se pot constitui şi pot funcţiona doar pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile referitoare la autorizarea unei instituţii de credit cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora.
(3) În vederea obţinerii aprobării de constituire a băncilor de dezvoltare, documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor şi se depune la Banca Naţională a României.

3) Legea nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Art. I.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 7, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi de a organiza concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).