Multe companii sunt nevoite să recurgă la procedura insolvenței, în condițiile în care, pe fondul crizei financiare și a altor dificultăți, nu reușesc să achite datoriile către furnizori sau clienți. Pe piața de business din România există avocați specializați în procedura insovenței și în reorganizare, care pot ajuta firmele să depășească această situație în cele mai bune condiții, atrag atenția specialiștii societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Echipa societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați în procedura insolvenței și în reorganizare, cu peste 10 ani de practică în acest domeniu.
Legea 85/2014 prevede că sunt în stare de insolvență acei debitori care, la 60 de zile de la scadență, nu au reușit să achite datoria către creditor. Aceeași lege prevede că insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile angajate cu fondurile pe care le va avea la dispoziție la scadență și tot legea 85/2014 impune o valoare a pragului datoriilor pentru care poate fi solicitată insolvența. Aceasta este de 40.000 de lei atât pentru debitor, cât și pentru creditor.
Deschiderea procedurii insolvenței față de debitor poate fi solicitată de acesta, de creditorii acestuia sau de alte persoane sau instituții prevăzute de lege.
În cazul debitorului, depunerea cererii privind deschiderea procedurii insolvenței nu este doar o opțiune, ci și o obligație, atunci când sunt îndeplinite condițiile deschiderii procedurii insolvenței. Legea 85/2014 privind insolvența califică drept bancrută simplă întârzierea demarării procedurilor, dacă sunt îndeplinite procedurile legale stipulând că debitorul este obligat să depună cererea în maximum 30 de zile de când a apărut starea de insolvență. Debitorul poate depune cererea și atunci când consideră că apariția stării de insolvență este iminentă. Legea 85 prevede însă și că introducerea prematură, cu rea-credință, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite.
Firmele care consideră că situația de intrare în incapacitate de plată este de neevitat pot depune cerererea de deschidere a procedurii insolvenței la Tribunalul București. Un diagnostic fidel al firmei îl poate face și o firmă de avocatură care, pe lângă serviciul de a redacta și depune cererea de deschidere a procedurii insolveței la tribunal, are experiență pe partea de restructurare și reorganizare. O astfel de firmă de avocatură poate face o procedură de due diligence, ca să se observe care este situația reală a firmei, pentru a se identifica mijloacele și procedeele de redresare economică și financiară a companiei, recomandă avocații specializați în procedura insolvenței și reorganizare ai societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
Intrarea în insolvență este indicat să fie solicitată de debitor, întrucât el este cel care cunoaște cel mai bine puterea financiară actuală a companiei lui cât și perspectivele dezvoltării ulterioare.
Depunând cererea de intrare în insolvență, debitorul își poate alege administratorul judiciar în persoana unui specialist cu care să colaboreze pe parcursul procedurii pentru ca redresarea societății sale să fie posibilă fără prejudicierea creditorilor. De multe ori se întâmplă ca atunci când procedura este deschisă de un creditor, ce numește și administratorul judidiar, între acesta și debitor să existe o relație de răceală. Chiar dacă administratorul judiciar impus de debitor poate fi schimbat de creditori la prima adunare adunare a creditorilor, această împrejurare nu împiedică derularea procedurii, astfel că în perioada ce se scurge până la prima adunare a creditorilor administratorul judiciar va întocmi raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență.
Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:
a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;
d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;
e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;
g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;
h) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;
i) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;
l) o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;
m) dovada codului unic de înregistrare;
n) dovada notificării organului fiscal competent.
E important de ştiut că șansele de reorganizare ale unei firme aflate în insolvență sunt mai mari dacă societatea este consiliată de un avocat specializat în procedura insolvenţei şi restructurare. Specialiştii în insolvență cu care firma va colabora de-a lungul procedurii insolvenţei, fie că vorbim de administratori judiciari sau de avocaţi, trebuie să fie bine aleşi, pentru a exista o bună colaborare care să permită restructurarea și reorganizarea companiei.
***
Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2017. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.