Încheierea unui contract creează drepturi și obligații între părțile semnatare pe perioada stabilită. Astfel, prin acțiunea în pretenții o persoană poate pretinde obligarea celeilalte părți la respectarea dreptului încălcat sau la executarea obligației asumate, iar dacă nu mai este posibil, obligarea ei la plata unor daune-interese pentru prejudiciul suferit. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii, drept civil și recuperare de creanțe pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru redactarea unei acțiuni în pretenții împotriva partenerului contractual.

 

Care sunt condițiile în baza cărora partenerul răspunde contractual? Care partener contractual va răspunde?

Partenerul contractual va putea răspunde doar dacă există un prejudiciu, dacă partenerul a fost pus în întârziere, și dacă există dovezi din care rezultă că partenerul contractual este vinovat de existența prejudiciului.

 

Care este legislația relevantă în privința răspunderii contractuale?

Legislația relevantă privind răspunderea contractuală se regăsește la art. 1351 Cod civil și urm., conform căruia orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, o anumită persoană nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. Niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.

 

Este necesară apelarea unui avocat specializat în litigii, drept civil și recuperare de creanțe din România pentru formularea unei cereri în pretenții împotriva partenerului contractual.

 

Ce tipuri de contracte pot încheia părțile?

Contractul încheiat de părți poate fi de vânzare, de schimb, de furnizare, de locațiune, de arendare, de antrepriză, de societate, de agenție, de intermediere, de comodat, de depozit, de tranzacție, de rentă viageră, de întreținere, de asigurare.

 

Care este procedura de formulare a unei acțiuni în pretenții împotriva partenerului contractual?

În principiu, prejudiciul se poate repara integral în natură, prin restabilirea situației anterioare, iar dacă nu este posibil, prin plata unei despăgubiri stabilite prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească.

Orice persoană are dreptul să introducă o cerere de chemare în judecată în fața instanței competente atunci când are o pretenție împotriva unei alte persoane sau urmărește soluționarea în justiție a unei situații litigioase. Astfel, aceasta trebuie să afirme un drept subiectiv civil sau să supună judecății o pretenție. Dreptul subiectiv civil trebuie să fie exercitat cu bună credință, să fie protejat de lege, să fie actual și să fie exercitat în limitele sale externe, de ordin material și juridic.

În urma probelor administrate, instanța stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile. Dacă instanța hotărăște că dreptul subiectiv civil nu există, cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca nefondată, iar dacă se constată că dreptul nu este actual, cererea va fi respinsă ca prematură. De aceea, mijloacele de probă sunt foarte importante, stând la baza hotărârii judecătorești.

 

Există situații în care partenerul contractual este exonerat de răspundere?

Există două cauze exoneratoare de răspundere: cazul fortuit sau forța majoră. Art. 1351, Cod Civil prevede că „răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau caz fortuit. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care a fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.”

 

În concluzie, prezentul articol te învață cum să te îndrepți cu o cerere în pretenții împotriva unui partener contractual printr-un avocat specializat în litigii, drept civil și recuperare de creanțe. Întrucât încheierea unui contract creează drepturi și obligații între părțile semnatare, părțile sunt ținute să le respecte. În caz contrar, un partener contractual se poate îndrepta împotriva celuilalt cu o cerere în pretenții.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii, drept civil și recuperare de creanțe, care să vă poată sfătui cu privire la strategia de urmat în cazul în care aveți un diferend cu partenerul dumneavoastră contractul, precum și reprezenta în instanță  în vederea introducerii unei acțiuni în pretenții împotriva acestuia.