Prezenta ordonanta se aplica procedurilor de solutionare extrajudiciara a litigiilor nationale si transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzari sau din contractele de prestari de servicii incheiate intre un comerciant care desfasoara activitati in România si un consumator rezident in Uniunea Europeana prin interventia unei entitati de solutionare alternativa a litigiilor, care propune sau impune o solutie si care actioneaza in România.

Litigiile care intra sub incidenta prezentei ordonante si care implica comercianti care desfasoara activitati in România pot fi prezentate unei entitati SAL care indeplineste cerintele prevazute de prezenta ordonanta.

Entitatile SAL indeplinesc urmatoarele cerinte: administreaza un site internet actualizat care permite partilor sa aiba cu usurinta acces la informatiile referitoare la procedura SAL si care permite consumatorilor sa prezinte online o reclamatie si documentele justificative necesare; furnizeaza, la cerere partilor, pe un suport durabil, informatiile prevazute la lit. a); permit consumatorului sa prezinte o reclamatie in scris, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, dupa caz; permit schimbul de informatii dintre parti prin mijloace electronice sau prin posta, dupa caz; accepta atât litigii nationale, cât si litigii transfrontaliere, inclusiv litigiile reglementate de Regulamentul (UE) nr. 524/2013; se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal este in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor masuri si proceduri specifice care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor.

In cursul procedurilor SAL: partile au dreptul de a-si exprima punctul de vedere cu privire la reclamatia care face obiectul litigiului inaintat spre solutionare entitatii SAL, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, precum si de a primi din partea entitatii SAL argumentele, probele, documentele si elementele de fapt prezentate de cealalta parte, orice declaratii si avize ale expertilor si de a prezenta observatii pe marginea acestora; partile sunt informate ca nu sunt obligate sa foloseasca un avocat sau un consilier juridic, dar pot apela la consultanta independenta sau pot fi reprezentate sau asistate de o parte terta sau de reprezentanti ai asociatiilor de consumatori in orice etapa a procedurii; partile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, in scris sau pe un suport durabil, precizându-se motivele pe care se intemeiaza rezultatul.

In cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se infiinteaza o structura responsabila cu derularea procedurilor SAL. Aceasta structura este impartiala si isi desfasoara activitatea independent de activitatile de supraveghere si control piata.

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte: nerespectarea de catre comercianti a prevederilor art. 25 referitoare la informarea consumatorilor cu privire la entitatile SAL relevante; desfasurarea de activitati de solutionare alternativa a litigiilor in temeiul prezentei ordonante de organisme care nu sunt incluse in lista mentionata la art. 31 alin. (5); crearea impresiei persoanelor interesate ca se adreseaza unei entitati SAL, in situatia in care, in realitate, respectiva entitate nu este inclusa in lista mentionata la art. 31 alin. (5); nerespectarea de catre punctul de contact SOL a oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013; nerespectarea de catre comercianti a oricareia dintre cerintele referitoare la informatiile pentru consumatori prevazute la art. 14 alin. (1), (2) si (7) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013.