Potrivit Legii contabilitatii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, in conditiile prevazute de ordin.

Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile emise de institutiile prevazute la art. 4 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, dupa caz. Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale, pentru acelaşi exercitiu financiar/an calendaristic.

Situatiile financiare anuale se intocmesc şi se publica, potrivit legii, in limba romana şi in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte. Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon şi numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum şi datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate şi codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.

Situatiile financiare anuale se semneaza şi de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii. La depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere şi prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului electronic national, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Entitatile pot depune situatiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, in format hartie şi in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de catre agentii economici şi alti contribuabili, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand ataşata o semnatura electronica extinsa. Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.