Textul integral al Ordonantei:

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. – Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 1. – (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurente loiale, cu respectarea uzantelor cinstite si a principiului general al bune-credinte, in interesul celor implicati, inclusiv respectarea intereselor consumatorilor.

(2) Intreprinderile au obligatia sa actioneze cu respectarea uzantelor cinstite, in conformitate cu principiul general al buneicredinte si cu prezenta lege.

(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine, care savarsesc practici de concurenta neloiala.”

2. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 11. – In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) concurenta loiala – situatia de rivalitate de piata, in care fiecare intreprindere incearca sa obtina simultan vanzari, profit si/sau cota de piata, oferind cea mai buna combinatie practica de preturi, calitate si servicii conexe, cu respectarea uzantelor cinstite si a principiului general al bunei-credinte;

b) practici comerciale – orice comportament, respectiv actiune, omisiune, demers sau comunicare comerciala, inclusiv publicitatea si comercializarea, efectuata de o intreprindere, in legatura directa cu promovarea, vanzarea sau furnizarea unui produs;

c) uzante cinstite – ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplica in relatiile comerciale dintre intreprinderi, in scopul prevenirii incalcarii drepturilor legitime ale acestora;

d) secret comercial – orice informatie care, total sau partial, nu este in general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa in mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobandeste o valoare comerciala prin faptul ca este secreta, pentru care detinatorul legitim a luat masuri rezonabile tinand seama de circumstante, pentru a fi mentinuta in regim de secret; protectia secretului comercial opereaza atat timp cat conditiile enuntate anterior sunt indeplinite in mod cumulativ;

e) detinator legitim al unui secret comercial – orice persoana fizica sau juridica ce detine controlul legal asupra unui secret comercial;

f) intreprindere – definita conform art. 2 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata;

g) consumator – definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare;

h) participanti la piata – intreprinderile si consumatorii.”

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 2. – (1) Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, practicile comerciale ale intreprinderii care contravin uzantelor cinstite si principiului general al buneicredinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata.

(2) Sunt interzise practicile de concurenta neloiala, dupa cum urmeaza:

a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizata prin comunicarea ori raspandirea de catre o intreprindere sau reprezentantul/angajatul sau de informatii care nu corespund realitatii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natura sa ii lezeze interesele;

b) deturnarea clientelei unei intreprinderi de catre un fost sau actual salariat/reprezentant al sau ori de catre orice alta persoana prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva intreprindere a luat masuri rezonabile de asigurare a protectiei acestora si a caror dezvaluire poate dauna intereselor acelei intreprinderi;

c) orice alte practici comerciale care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata.”

4. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:

“Art. 21. – (1) Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, asigura protectia intreprinderilor impotriva practicilor de concurenta neloiala in limita competentelor incredintate prin prezenta lege.

(2) Protectia comerciantilor impotriva publicitatii inselatoare si comparative se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, republicata.

(3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007, cu modificarile ulterioare.

(4) Protejarea intereselor colective ale publicului in domeniul serviciilor media audiovizuale se realizeaza potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Protectia drepturilor de proprietate industriala in domeniul marcilor si indicatiilor geografice se asigura potrivit Legii nr. 84/1998privind marcile si indicatiile geografice, republicata, cu modificarile ulterioare.

(6) Protectia desenelor si modelelor industriale se asigura potrivit Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, republicata.

(7) Protectia brevetelor de inventii se asigura potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare.

(8) Protectia topografiilor si produselor se asigura potrivit Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata.”

5. Dupa articolul 3 se introduc patru noi articole, articolele 31-34, cu urmatorul cuprins:

“Art. 31. – (1) Din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, Consiliul Concurentei constata si, dupa caz, sanctioneaza concurenta neloiala, in limita competentelor prevazute de prezenta lege.

(2) Consiliul Concurentei poate decide, dupa caz:

a) incetarea practicilor de concurenta neloiala, pe durata solutionarii sesizarii;

b) interzicerea practicilor de concurenta neloiala;

c) aplicarea amenzilor contraventionale, daca practica de concurenta neloiala constituie contraventie.

Art. 32. – (1) Consiliul Concurentei va stabili prin regulament procedura de solutionare a sesizarilor cu privire la practicile de concurenta neloiala.

(2) Autorii sesizarilor au obligatia sa furnizeze elemente de proba in legatura atat cu posibila practica de concurenta neloiala, interesul legitim, cat si cu riscul producerii unui prejudiciu. La cererea scrisa a Consiliului Concurentei, acestia au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii de concurenta toate informatiile si documentele solicitate. Sesizarea va fi declarata ca fiind completa la data depunerii tuturor documentelor si informatiilor solicitate.

(3) Efectele unei practici de concurenta neloiala se determina cu luarea in considerare, dar fara a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a imprejurarilor in care a fost savarsita, precum si a importantei sectorului economic in care s-a produs fapta in ansamblul economiei nationale.

(4) In cazul in care Consiliul Concurentei apreciaza ca efectele unei practici de concurenta neloiala sunt minore sau ca sesizarea este neintemeiata, in termen de 30 de zile de la inregistrare va comunica autorilor un raspuns motivat.

(5) Termenul de solutionare a sesizarilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completa, potrivit alin. (2).

(6) In cazurile prevazute la alin. (3), in termenul prevazut la alin. (5), Consiliul Concurentei adopta o decizie de constatare si, dupa caz, de sanctionare a practicilor de concurenta neloiala.

(7) Deciziile Consiliului Concurentei prin care se constata si, dupa caz, se sanctioneaza practicile de concurenta neloiala ramase definitive au caracter probator cu privire la savarsirea unei practici de concurenta neloiala.

Art. 33. – (1) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei potrivit art. 31 alin. (2) se comunica de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile de la emitere, persoanelor fizice si juridice in cauza, care au obligatia de a se conforma imediat masurilor dispuse.

(2) Deciziile de constatare si, dupa caz, de sanctionare se contesta potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicata, care se aplica in mod corespunzator.

(3) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei prin care se aplica sanctiuni contraventionale, necontestate, constituie de drept titlu executoriu.

(4) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei se publica pe pagina de internet a institutiei, precum si intr-un ziar de larga circulatie, cu respectarea datelor confidentiale si a secretelor comerciale. Cheltuielile de publicitate se suporta de catre contravenient.

Art. 34. – (1) Inspectorii de concurenta pot solicita intreprinderilor, precum si autoritatilor si institutiilor publice informatiile si documentele care le sunt necesare pentru solutionarea sesizarilor privind practicile de concurenta neloiala, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute de lege.

(2) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite numai in scopul aplicarii legislatiei in domeniul concurentei.

(3) In scopul solutionarii sesizarilor privind practicile de concurenta neloiala prevazute la art. 4, inspectorii de concurenta pot efectua inspectii inopinate, numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor.

(4) Inspectiile inopinate se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996, republicata.”

6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 4. – (1) Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, incalcarea cu vinovatie a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si b).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:

a) amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru contraventiile savarsite de persoane juridice;

b) amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru contraventiile savarsite de persoane fizice.

(3) Constituie contraventie, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte savarsite cu vinovatie de catre persoane fizice sau juridice, in cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurenta neloiala prevazute de prezenta lege:

a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34;

b) furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate;

c) refuzul nejustificat al intreprinderilor de a se supune unei inspectii desfasurate potrivit prevederilor art. 34;

d) nerespectarea masurilor impuse de catre Consiliul Concurentei potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) si b).

(4) Savarsirea de catre intreprinderi, autoritatile si institutiile publice a contraventiilor prevazute la alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(5) Savarsirea de catre persoanele fizice a contraventiilor prevazute la alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei.”

7. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

“Art. 41. – (1) Individualizarea sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in prezenta lege se face tinandu-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum si de sanctiunile primite in ultimii 2 ani de catre persoana fizica sau juridica in cauza.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 4 alin. (1) se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii contraventiilor.

(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 4 alin. (3) revin inspectorilor de concurenta, cu exceptia inspectorilor de concurenta debutanti.

(4) Contraventiilor prevazute la art. 4 alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5-8, 28 si 29.

(5) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, la cel putin 2 ani, in functie de rata inflatiei.”

8. Articolul 6 se abroga.

9. Dupa articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 81-83, cu urmatorul cuprins:

“Art. 81. – (1) In scopul definirii si implementarii politicilor publice in domeniul combaterii concurentei neloiale, se constituie Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale, ca organism nepermanent, in urmatoarea componenta:

a) Ministerul Finantelor Publice;

b) autoritatea nationala de concurenta;

c) autoritatea responsabila de protectia drepturilor in domeniul audiovizualului;

d) autoritatea nationala pentru protectia consumatorilor;

e) autoritatea responsabila de protectia proprietatii industriale;

f) autoritatea responsabila de protectia drepturilor de autor si a drepturilor conexe.

(2) Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale va fi coordonat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Consiliul Concurentei va asigura secretariatul lucrarilor Consiliului interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale, prevazut la alin. (1).

Art. 82. – (1) Anual, Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale va emite un raport asupra implementarii legislatiei in domeniul combaterii concurentei neloiale, care va fi inaintat Guvernului prin grija Ministerului Finantelor Publice.

(2) Raportul va cuprinde o analiza cu privire la principalele aspecte in materia combaterii concurentei neloiale si propuneri privind politicile publice in domeniu.

Art. 83. – Modul de numire a membrilor, rolul, functionarea si organizarea Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.”

10. Articolul 14 se abroga.

Art. II. – (1) Dispozitiile art. I pct. 5 si 6 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante.

(2) Regulamentul prevazut la art. 32 alin. (1) si hotararea Guvernului prevazuta la art. 83 din Legea nr. 11/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(3) Orice referire din Legea nr. 11/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, la notiunea de “act de concurenta neloiala” sau la notiunea de “fapt de concurenta neloiala” se considera a fi facuta la notiunea de “practica de concurenta neloiala”.

Art. III. – Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 19. – (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen sau in comisii. Plenul Consiliului Concurentei se intruneste valabil in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Comisia se intruneste valabil in prezenta celor 3 membri, hotararile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.”

2. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 22. – Functia de presedinte al Consiliului Concurentei este asimilata celei de ministru, iar functiile de vicepresedinte si consilier de concurenta sunt asimilate celei de secretar de stat.”

3. La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) In vederea utilizarii rationale a resurselor pentru efectuarea investigatiilor, Consiliul Concurentei poate prioritiza cazurile in functie de potentialul impact asupra concurentei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanta strategica a sectorului economic vizat.”

4. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 41. – (1) In situatia in care, in urma declansarii unei investigatii din oficiu, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va inchide investigatia si va informa de indata partile implicate.”

5. La articolul 43, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Presedintele Consiliului Concurentei va permite partilor in cauza consultarea dosarului si obtinerea, in format electronic, de copii si/sau extrase ale actelor procedurii de investigatie.

. . . . . . . . . .

(4) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii si/sau extrase decat prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, ce poate fi atacat numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigatia.”

6. La articolul 43, alineatul (5) se abroga.

Art. IV. – Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se vor republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

 

Art. I. – Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 1. – (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurente loiale, cu respectarea uzantelor cinstite si a principiului general al bune-credinte, in interesul celor implicati, inclusiv respectarea intereselor consumatorilor.

(2) Intreprinderile au obligatia sa actioneze cu respectarea uzantelor cinstite, in conformitate cu principiul general al buneicredinte si cu prezenta lege.

(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine, care savarsesc practici de concurenta neloiala.”

2. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 11. – In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) concurenta loiala – situatia de rivalitate de piata, in care fiecare intreprindere incearca sa obtina simultan vanzari, profit si/sau cota de piata, oferind cea mai buna combinatie practica de preturi, calitate si servicii conexe, cu respectarea uzantelor cinstite si a principiului general al bunei-credinte;

b) practici comerciale – orice comportament, respectiv actiune, omisiune, demers sau comunicare comerciala, inclusiv publicitatea si comercializarea, efectuata de o intreprindere, in legatura directa cu promovarea, vanzarea sau furnizarea unui produs;

c) uzante cinstite – ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplica in relatiile comerciale dintre intreprinderi, in scopul prevenirii incalcarii drepturilor legitime ale acestora;

d) secret comercial – orice informatie care, total sau partial, nu este in general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa in mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobandeste o valoare comerciala prin faptul ca este secreta, pentru care detinatorul legitim a luat masuri rezonabile tinand seama de circumstante, pentru a fi mentinuta in regim de secret; protectia secretului comercial opereaza atat timp cat conditiile enuntate anterior sunt indeplinite in mod cumulativ;

e) detinator legitim al unui secret comercial – orice persoana fizica sau juridica ce detine controlul legal asupra unui secret comercial;

f) intreprindere – definita conform art. 2 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata;

g) consumator – definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare;

h) participanti la piata – intreprinderile si consumatorii.”

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 2. – (1) Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, practicile comerciale ale intreprinderii care contravin uzantelor cinstite si principiului general al buneicredinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata.

(2) Sunt interzise practicile de concurenta neloiala, dupa cum urmeaza:

a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizata prin comunicarea ori raspandirea de catre o intreprindere sau reprezentantul/angajatul sau de informatii care nu corespund realitatii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natura sa ii lezeze interesele;

b) deturnarea clientelei unei intreprinderi de catre un fost sau actual salariat/reprezentant al sau ori de catre orice alta persoana prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva intreprindere a luat masuri rezonabile de asigurare a protectiei acestora si a caror dezvaluire poate dauna intereselor acelei intreprinderi;

c) orice alte practici comerciale care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata.”

4. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:

“Art. 21. – (1) Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, asigura protectia intreprinderilor impotriva practicilor de concurenta neloiala in limita competentelor incredintate prin prezenta lege.

(2) Protectia comerciantilor impotriva publicitatii inselatoare si comparative se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, republicata.

(3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007, cu modificarile ulterioare.

(4) Protejarea intereselor colective ale publicului in domeniul serviciilor media audiovizuale se realizeaza potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Protectia drepturilor de proprietate industriala in domeniul marcilor si indicatiilor geografice se asigura potrivit Legii nr. 84/1998privind marcile si indicatiile geografice, republicata, cu modificarile ulterioare.

(6) Protectia desenelor si modelelor industriale se asigura potrivit Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, republicata.

(7) Protectia brevetelor de inventii se asigura potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare.

(8) Protectia topografiilor si produselor se asigura potrivit Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata.”

5. Dupa articolul 3 se introduc patru noi articole, articolele 31-34, cu urmatorul cuprins:

“Art. 31. – (1) Din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, Consiliul Concurentei constata si, dupa caz, sanctioneaza concurenta neloiala, in limita competentelor prevazute de prezenta lege.

(2) Consiliul Concurentei poate decide, dupa caz:

a) incetarea practicilor de concurenta neloiala, pe durata solutionarii sesizarii;

b) interzicerea practicilor de concurenta neloiala;

c) aplicarea amenzilor contraventionale, daca practica de concurenta neloiala constituie contraventie.

Art. 32. – (1) Consiliul Concurentei va stabili prin regulament procedura de solutionare a sesizarilor cu privire la practicile de concurenta neloiala.

(2) Autorii sesizarilor au obligatia sa furnizeze elemente de proba in legatura atat cu posibila practica de concurenta neloiala, interesul legitim, cat si cu riscul producerii unui prejudiciu. La cererea scrisa a Consiliului Concurentei, acestia au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii de concurenta toate informatiile si documentele solicitate. Sesizarea va fi declarata ca fiind completa la data depunerii tuturor documentelor si informatiilor solicitate.

(3) Efectele unei practici de concurenta neloiala se determina cu luarea in considerare, dar fara a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a imprejurarilor in care a fost savarsita, precum si a importantei sectorului economic in care s-a produs fapta in ansamblul economiei nationale.

(4) In cazul in care Consiliul Concurentei apreciaza ca efectele unei practici de concurenta neloiala sunt minore sau ca sesizarea este neintemeiata, in termen de 30 de zile de la inregistrare va comunica autorilor un raspuns motivat.

(5) Termenul de solutionare a sesizarilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completa, potrivit alin. (2).

(6) In cazurile prevazute la alin. (3), in termenul prevazut la alin. (5), Consiliul Concurentei adopta o decizie de constatare si, dupa caz, de sanctionare a practicilor de concurenta neloiala.

(7) Deciziile Consiliului Concurentei prin care se constata si, dupa caz, se sanctioneaza practicile de concurenta neloiala ramase definitive au caracter probator cu privire la savarsirea unei practici de concurenta neloiala.

Art. 33. – (1) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei potrivit art. 31 alin. (2) se comunica de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile de la emitere, persoanelor fizice si juridice in cauza, care au obligatia de a se conforma imediat masurilor dispuse.

(2) Deciziile de constatare si, dupa caz, de sanctionare se contesta potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicata, care se aplica in mod corespunzator.

(3) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei prin care se aplica sanctiuni contraventionale, necontestate, constituie de drept titlu executoriu.

(4) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei se publica pe pagina de internet a institutiei, precum si intr-un ziar de larga circulatie, cu respectarea datelor confidentiale si a secretelor comerciale. Cheltuielile de publicitate se suporta de catre contravenient.

Art. 34. – (1) Inspectorii de concurenta pot solicita intreprinderilor, precum si autoritatilor si institutiilor publice informatiile si documentele care le sunt necesare pentru solutionarea sesizarilor privind practicile de concurenta neloiala, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute de lege.

(2) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite numai in scopul aplicarii legislatiei in domeniul concurentei.

(3) In scopul solutionarii sesizarilor privind practicile de concurenta neloiala prevazute la art. 4, inspectorii de concurenta pot efectua inspectii inopinate, numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor.

(4) Inspectiile inopinate se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996, republicata.”

6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 4. – (1) Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, incalcarea cu vinovatie a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si b).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:

a) amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru contraventiile savarsite de persoane juridice;

b) amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru contraventiile savarsite de persoane fizice.

(3) Constituie contraventie, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte savarsite cu vinovatie de catre persoane fizice sau juridice, in cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurenta neloiala prevazute de prezenta lege:

a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34;

b) furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate;

c) refuzul nejustificat al intreprinderilor de a se supune unei inspectii desfasurate potrivit prevederilor art. 34;

d) nerespectarea masurilor impuse de catre Consiliul Concurentei potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) si b).

(4) Savarsirea de catre intreprinderi, autoritatile si institutiile publice a contraventiilor prevazute la alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(5) Savarsirea de catre persoanele fizice a contraventiilor prevazute la alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei.”

7. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

“Art. 41. – (1) Individualizarea sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in prezenta lege se face tinandu-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum si de sanctiunile primite in ultimii 2 ani de catre persoana fizica sau juridica in cauza.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 4 alin. (1) se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii contraventiilor.

(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 4 alin. (3) revin inspectorilor de concurenta, cu exceptia inspectorilor de concurenta debutanti.

(4) Contraventiilor prevazute la art. 4 alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5-8, 28 si 29.

(5) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, la cel putin 2 ani, in functie de rata inflatiei.”

8. Articolul 6 se abroga.

9. Dupa articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 81-83, cu urmatorul cuprins:

“Art. 81. – (1) In scopul definirii si implementarii politicilor publice in domeniul combaterii concurentei neloiale, se constituie Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale, ca organism nepermanent, in urmatoarea componenta:

a) Ministerul Finantelor Publice;

b) autoritatea nationala de concurenta;

c) autoritatea responsabila de protectia drepturilor in domeniul audiovizualului;

d) autoritatea nationala pentru protectia consumatorilor;

e) autoritatea responsabila de protectia proprietatii industriale;

f) autoritatea responsabila de protectia drepturilor de autor si a drepturilor conexe.

(2) Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale va fi coordonat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Consiliul Concurentei va asigura secretariatul lucrarilor Consiliului interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale, prevazut la alin. (1).

Art. 82. – (1) Anual, Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale va emite un raport asupra implementarii legislatiei in domeniul combaterii concurentei neloiale, care va fi inaintat Guvernului prin grija Ministerului Finantelor Publice.

(2) Raportul va cuprinde o analiza cu privire la principalele aspecte in materia combaterii concurentei neloiale si propuneri privind politicile publice in domeniu.

Art. 83. – Modul de numire a membrilor, rolul, functionarea si organizarea Consiliul interinstitutional in domeniul combaterii concurentei neloiale vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.”

10. Articolul 14 se abroga.

Art. II. – (1) Dispozitiile art. I pct. 5 si 6 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante.

(2) Regulamentul prevazut la art. 32 alin. (1) si hotararea Guvernului prevazuta la art. 83 din Legea nr. 11/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(3) Orice referire din Legea nr. 11/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, la notiunea de “act de concurenta neloiala” sau la notiunea de “fapt de concurenta neloiala” se considera a fi facuta la notiunea de “practica de concurenta neloiala”.

Art. III. – Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 19. – (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen sau in comisii. Plenul Consiliului Concurentei se intruneste valabil in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Comisia se intruneste valabil in prezenta celor 3 membri, hotararile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.”

2. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 22. – Functia de presedinte al Consiliului Concurentei este asimilata celei de ministru, iar functiile de vicepresedinte si consilier de concurenta sunt asimilate celei de secretar de stat.”

3. La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) In vederea utilizarii rationale a resurselor pentru efectuarea investigatiilor, Consiliul Concurentei poate prioritiza cazurile in functie de potentialul impact asupra concurentei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanta strategica a sectorului economic vizat.”

4. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 41. – (1) In situatia in care, in urma declansarii unei investigatii din oficiu, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va inchide investigatia si va informa de indata partile implicate.”

5. La articolul 43, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Presedintele Consiliului Concurentei va permite partilor in cauza consultarea dosarului si obtinerea, in format electronic, de copii si/sau extrase ale actelor procedurii de investigatie.

. . . . . . . . . .

(4) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii si/sau extrase decat prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, ce poate fi atacat numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigatia.”

6. La articolul 43, alineatul (5) se abroga.

Art. IV. – Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se vor republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.