Răspunderea constructorului pentru lucrările de construcție executate în România este reglementată de dispozițiile art. 1879 – 1890 Cod civil român. Lucrările executate în România sunt supuse unor termene privind performanțele de exploatare ale acestora în sensul în care acestea trebuie să respecte în totalitate prescripțiile si indicii de calitate prevăzuți în Proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul încheiat cu beneficiarul și în legislația calității în construcții, aspecte care rezultă inclusiv din procesele verbale de recepție calitativă la terminarea lucrărilor, precum și din procesul verbal de recepție finală.

Conform dispozițiilor art. 17 alin. 1 in Legea nr. 10/1995,” recepţia construcţiilor constituie, certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.”, iar conform art. 17 alin. 4 din aceeași lege, ”recepţia construcţiilor se face de către investitor/proprietar, în prezenţa proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.”

Există două etape importante în finalizarea lucrărilor în România, respectiv etapa semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, moment la care se inspectează construcția și, dacă este cazul, sunt semnalate eventuale deficiențe ale acesteia, urmând ca constructorul să le remedieze într-un anumit termen, și etapa semnării procesului verbal de recepție finală, după expirarea termenului de garanție acordat construcției. Foarte multe litigii privind răspunderea constructorului în România se nasc tocmai din divergențele apărute ca urmare a ignorării importanței primei etape, moment la care beneficiarul ar trebui să verifice lucrarea executată, conformitatea acesteia cu Proiectul tehnic, precum și încadrarea construcției în indicii de calitate menționați în documentația ce stă la baza începerii execuției.

Importante de menționat privind răspunderea constructorului sunt dispozițiile art. 30 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 care stabilesc răspunderea pentru viciile ascunse atât ale constructorului, cât și ale celorlalte persoane implicate în procesul de execuție a construcției:

„Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.”.

Un aspect esențial de reținut în cazul unor litigii privind răspunderea constructorului în România este acela că, potrivit art. 21  HG 273/1994 , ”după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării construcției, descoperite pe toată durata de existență a construcției.”  Astfel, în cazul în care procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în România a fost semnat fără obiecțiuni, eventuale deficiențe anterioare recepției la terminarea lucrărilor, nu mai pot fi invocate ulterior acestui moment.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat și reprezentat clienți în cadrul litigiilor privind răspunderea constructorului în România, reușind cu succes să soluționeze favorabil clienților litigiile privind răspunderea constructorului pentru construcția executată în România.

Pentru realizarea acestor demersuri, Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil și litigii civile, domeniul construcții, din România care să analizeze aspectele de fapt și de drept ale fiecărui caz și să aducă argumente juridice solide pentru înlăturarea unor susțineri neîntemeiate referitoare la calitatea construcțiilor executate.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Cum este reglementată răspunderea constructorului pentru lucrările de construcție executate în România?

Răspunderea constructorului în România este reglementată conform dispozițiilor art. 1879 – 1890 din Codul Civil Român. Aceste prevederi stabilesc responsabilitatea constructorului pentru viciile ascunse și nerespectarea normelor de proiectare și execuție în construcții.

Care sunt etapele importante în finalizarea lucrărilor de construcție în România și cum pot influența răspunderea constructorului?

Există două etape cheie: semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și semnarea procesului verbal de recepție finală după termenul de garanție. O analiză atentă la recepție este crucială, deoarece eventualele deficiențe ar trebui semnalate pentru remediere înainte de recepția finală.

Ce prevederi legale stabilesc răspunderea pentru viciile ascunse și nerespectarea normelor de proiectare în construcții în România?

Conform art. 30 alin. 1 din Legea nr. 10/1995, constructorii și alte persoane implicate răspund pentru viciile ascunse ale construcției într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, ulterior, pe toată durata de existență a construcției pentru viciile structurii de rezistență datorate nerespectării normelor de proiectare și execuție.