In extras:

Art. I

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si altor structuri de specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si autoritatilor din administratia publica locala.“

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se intelege autoritatile si institutiile care au in subordine unitati sanitare, altele decat Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana, autoritatile administratiei publice locale si universitatile de medicina si farmacie acreditate si facultatile de medicina acreditate.“

7.La data de 1 august 2014, alineatul (5) de la articolul 9 se abroga.

13.La data de 1 august 2014, la alineatul (2) al articolului 17, litera o) se abroga.

14. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

„(3) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita institutiilor Ministerului Sanatatii datele si documentele din care rezulta informatiile necesare intocmirii rapoartelor prevazute la alin. (1), precum si cele stabilite prin reglementarile legale in vigoare pentru care Romania are obligatia raportarii la nivelul Comisiei Europene.

(4) Netransmiterea informatiilor prevazute la alin. (1) de catre unitatile sanitare publice si/sau private reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. La data de 1 august 2014,litera e) de la alineatul (1) al articolului 45 se abroga.

19. La data de 1 august 2014, alineatul (2) de la articolul 45 se abroga.

20. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 47. – (1) Pachetul programelor nationale de sanatate sunt elaborate, coordonate si evaluate de catre Ministerul Sanatatii prin structura de specialitate, desemnata prin hotarare a Guvernului.

(2) Pentru realizarea programelor nationale de sanatate, structura de specialitate colaboreaza cu CNAS si cu autoritati, institutii si organizatii nonguvernamentale.

(3) Beneficiarii programelor nationale de sanatate sunt persoanele care au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1), precum si persoanele care au domiciliul in Romania si care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse.

(4) In situatii de risc epidemiologic, beneficiarii programelor nationale de sanatate sunt persoanele prevazute la alin. (3), precum si persoanele aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei.”

21. La data de 1 august 2014, alineatele (1) si (4) de la articolul 48 se abroga.

23. La data de 1 august 2014, alineatul (1) de la articolul 491 se abroga.

24. La articolul 491alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Implementarea programelor nationale de sanatate se realizeaza prin unitatile de specialitate in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. Institutiile publice care implementeaza programele nationale de sanatate asigura cu titlu gratuit toate serviciile necesare derularii activitatii programelor nationale de sanatate.”

25. La data de 1 august 2014, articolul 50 se abroga.

26. La data de 1 august 2014, articolul 51 se abroga.

27. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 52. – Atributiile autoritatilor din cadrul sistemului de sanatate publica si unitatilor de specialitate in domeniul programelor nationale de sanatate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

28. La data de 1 august 2014, articolul 53 se abroga.

29. La articolul 54alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 54. – (1) Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza astfel:

a) de la bugetul Ministerului Sanatatii, din bugetul de stat si din venituri proprii prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

b) de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

c) din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Modalitatea de decontare a bunurilor si serviciilor acordate in cadrul programelor nationale de sanatate se stabileste prin hotarare a Guvernului.”

30. La data de 1 august 2014, alineatele (3)(5) si (6) de la articolul 54 se abroga.

31. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 57. – Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asigura fondurile pentru finantarea programelor nationale de sanatate.”

35. La articolul 72, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:

„k) acordarea de consultatii prevazute la lit. a) inregistrate prin sistemul national de urgenta, in afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie.”

36. La articolul 91, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Serviciile de ambulanta judetene pot fi organizate si pot actiona in structuri zonale sau interjudetene in baza unor criterii operative.”

37. La articolul 93, dupa alineatul (54) se introduc trei noi alineate, alineatele (55)-(57), cu urmatorul cuprins:

„(55) Unitatile de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judetene de urgenta pot include in structura proprie compartimentele de primire urgente din unitatile sanitare de pe raza administrativ-teritoriala a judetului respectiv.

(56) Finantarea compartimentelor de primire urgente prevazute la alin. (55) este asigurata din bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale acestui minister, in limita bugetului aprobat.

(57) Aprobarea includerii compartimentelor de primiri urgente in structura unei unitati de primiri urgente se face prin ordin al ministrului sanatatii, in limita bugetului alocat finantarii unitatilor de primiri urgente, si in baza unor criterii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii la propunerea comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.”

38. La articolul 93, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Pentru serviciile de ambulanta judetene, respectiv pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov se aproba, prin hotarare a Guvernului, infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, respectiv activitatea de transport sanitar la cerere, atat intern, cat si extern, si de asigurare a asistentei medicale la cerere pentru manifestatii sportive si alte manifestatii cu public larg.”

39. Dupa titlul V „Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” se introduce un nou titlu, titlul V1, cu urmatorul cuprins:

„TITLUL V 1

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1261. – Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului asistentei medicale ambulatorii de specialitate, asigurata prin servicii medicale clinice, paraclinice si de medicina dentara.

Art. 1271. – Obiectivele asistentei medicale ambulatorii de specialitate sunt:

a) furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului si efectuarea tratamentului in regim ambulatoriu in vederea protejarii, mentinerii sau imbunatatirii starii de sanatate a populatiei;

b) asigurarea continuitatii de diagnostic si terapeutice a serviciilor de sanatate prin integrare verticala cu asistenta medicala primara si cu cea spitaliceasca.

Art. 1281. – (1) Asistenta medicala ambulatorie de specialitate se asigura de catre medicii de specialitate impreuna cu alt personal specializat si autorizat in conditiile legii si se acorda prin urmatoarele structuri medicale:

a) cabinete medicale de specialitate organizate conform legislatiei in vigoare privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale;

b) unitati medicale ambulatorii de specialitate, organizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care functioneaza independent sau integrat in structura spitalelor;

c) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului;

d) furnizori autorizati pentru ingrijiri de specialitate la domiciliu;

e) unitati medicale ambulatorii ale universitatilor de medicina si farmacie acreditate.

(2) In unitatile medicale ambulatorii de specialitate prevazute la alin. (1) lit. b) se pot include:

a) laboratoare sau centre de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, organizate in conditiile legii;

b) centre de diagnostic si tratament, centre medicale si centre de sanatate multifunctionale, organizate potrivit legii;

c) ambulatorii de specialitate ale spitalelor; potrivit legii;

d) ambulatorii integrate ale spitalelor;

e) policlinici balneare;

f) policlinici cu plata.

(3) Servicii medicale de specialitate se acorda si prin:

a) dispensare TBC;

b) laboratoare/centre de sanatate mintala;

c) stationare de zi cu profil de psihiatrie;

d) cabinete de medicina dentara;

e) cabinete si unitati medicale mobile organizate conform normelor de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

CAPITOLUL II Derularea si coordonarea activitatilor din ambulatoriile de specialitate

Art. 1291. – (1) Structurile medicale prevazute la art. 1281 pot desfasura urmatoarele activitati:

a) interventii de prima necesitate in urgentele medicochirurgicale, in limita competentelor personalului;

b) activitati preventive;

c) activitati medicale curative;

d) activitati de investigatii si diagnostic;

e) activitati de reabilitare medicala;

f) activitati conexe actului medical;

g) alte activitati de asistenta medicala de specialitate autorizate de Ministerul Sanatatii.

(2) Medicii specialisti/medicii dentisti desfasoara activitati de asistenta ambulatorie astfel:

a) ca persoana fizica independenta/autorizata potrivit prevederilor legale;

b) organizati sub forma cabinetelor de specialitate conform legii;

c) ca angajati ai uneia dintre structurile prevazute la art. 1281 sau al unitatilor sanitare cu personalitate juridica in structura carora functioneaza entitatea ambulatorie de specialitate.

Art. 1301. – Autoritatile administratiei publice locale pot sprijini furnizorii de servicii medicale de specialitate, la nivelul comunitatilor locale, financiar, material si administrativ, inclusiv prin punerea la dispozitie a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale/laboratoare, conform unor criterii obiective si transparente aprobate prin hotarare a consiliului local.

Art. 1311. – Furnizorii de servicii medicale de specialitate au urmatoarele obligatii specifice:

a) inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea datelor colectate rezultate din activitatea proprie, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

b) raportarea datelor prevazute la lit. a) se face catre Ministerul Sanatatii, structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si, dupa caz, catre ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel national, in vederea fundamentarii deciziilor de politica de sanatate, precum si pentru raportarea datelor catre organismele internationale;

c) raportarea catre CNAS si casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale a tuturor datelor mentionate in contractele incheiate cu acestia;

d) pastrarea, securizarea si asigurarea sub forma de document scris si electronic a documentatiei primare, ca sursa a acestor date, constituind arhiva furnizorului, conform reglementarilor legale in vigoare.

CAPITOLUL III Finantarea activitatii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare si centre medicale multifunctionale

Art. 1321. – Furnizorii de servicii medicale de specialitate pot desfasura activitatea prin structurile prevazute la art. 1281.

Art. 1331. – Structurile care realizeaza activitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate pot realiza venituri, dupa caz, din:

a) contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate;

b) contracte incheiate cu asiguratorii privati;

c) contracte incheiate cu autoritatile administratiei publice locale;

d) contravaloarea serviciilor prestate pacientilor in cadrul serviciilor necontractate cu terti platitori si suportata de acestia;

e) contracte de cercetare si pentru activitate didactica;

f) donatii, sponsorizari;

g) alte surse, conform legii.”

40. La articolul 142, dupa litera q) se introduce o noua litera, litera q1), cu urmatorul cuprins:

„q1) primitor – persoana care beneficiaza de transplant de organe si/sau tesuturi si/sau celule.”

*

Prezentul punct transpune prevederile art. 3 lit. m) din Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate si siguranta referitoare la organele umane destinate transplantului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 207 din 6 august 2010.

41. La articolul 160alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 160. – (1) Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se efectueaza de catre medici de specialitate, in unitati sanitare publice sau private acreditate. Agentia Nationala de Transplant instituie si tine un registru al unitatilor sanitare publice sau private acreditate, accesibil publicului, in care sunt precizate activitatile pentru care a fost acreditata fiecare unitate sanitara. Lista unitatilor sanitare publice sau private acreditate se va publica pe site-ul Agentiei Nationale de Transplant si se va actualiza permanent.

(6) Unitatile sanitare acreditate pentru activitatea de procesare si/sau utilizare de tesuturi si/sau celule pastreaza inregistrari privind activitatile lor, inclusiv privind tipurile si cantitatile de tesuturi si/sau de celule procurate, testate, conservate, prelucrate, stocate si distribuite sau utilizate in orice alt mod, precum si privind originea si destinatia tesuturilor si a celulelor destinate utilizarii la oameni. Ele vor trimite anual un raport de activitate Agentiei Nationale de Transplant care va fi publicat atat pe site-ul propriu, cat si pe site-ul Agentiei Nationale de Transplant. Prevederile prezentului alineat se aplica in mod corespunzator si in cazul transplantului de organe.”

*

Prezentul punct transpune prevederile art. 10 alin. (1) si (2) ale Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate si securitate pentru donarea, obtinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea si distribuirea tesuturilor si a celulelor umane, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004.