În extras:

Art. I

Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 august 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Se interzice încheierea poliţei de asigurare cu clauză de franşiză.“

2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3

În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia – catalog, pliant sau alt înscris, este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea ori falimentul agenţiei de turism de la care achiziţionează pachetul de servicii turistice, iar în cazul în care pachetul este contractat printr-o agenţie de turism detailistă să se consemneze că turistul este asigurat şi pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor.“

3.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4.În anexa la poliţa de asigurare „Condiţii de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turişti în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism“, punctele 7, 7.1, 7.2 şi 10.8 se abrogă.

5. În anexa la poliţa de asigurare, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.3.Beneficiarul – turistul, indiferent dacă acesta a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii de la agenţia de turism detailistă care a vândut pachetul de servicii în contul agenţiei touroperatoare sau persoana care achiziţionează serviciul/pachetul de servicii pentru turist.“

6. În anexa la poliţa de asigurare, punctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.1. Asiguratul are obligaţia de a plăti anticipat şi integral prima de asigurare.“

7.În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Turismului“ se înlocuieşte cu sintagma „Autoritatea Naţională pentru Turism“, iar sintagma „Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“ se înlocuieşte cu sintagma „Autoritatea de Supraveghere Financiară“.