In dispozitiile finale si tranzitorii se prevad, printre altele, scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbre, pentru certificatele, adeverintele sau alte documente eliberate de organele fiscale, precum si mentiunea ca, neplata la termenul legal a taxelor care se datoreaza in vama atrage interzicerea efectuarii operatiunilor de vamuire pana la stingerea integrala a acestora.

In ceea ce priveste conflictul temporal al actelor normative, orice trimiteri facute prin alte acte normative la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezentul cod. Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod se calculeaza dupa normele legale in vigoare la data cand au inceput sa curga.

Dispozitiile prezentului cod se aplica numai procedurilor de administrare incepute dupa intrarea acestuia in vigoare. Procedurile de administrare incepute inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod raman supuse legii vechi. Dispozitiile art. 181, referitoare la penalitatile de nedeclarare in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, sunt aplicabile creantelor fiscale nascute dupa data de 1 ianuarie 2016.

Potrivit respectivului articol, pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, contribuabilul/platitorul datoreaza o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere.

Penalitatea de nedeclarare stabilita potrivit alin. (1) se reduce, la cererea contribuabilului/platitorului, cu 75%, daca obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie: se sting prin plata sau compensare pana la termenul prevazut la art. 156 alin. (1); sunt esalonate la plata, in conditiile legii. In acest caz, reducerea se acorda la finalizarea esalonarii la plata.

Penalitatea de nedeclarare prevazuta la alin. (1) se majoreaza cu 100% in cazul in care obligatiile fiscale principale au rezultat ca urmare a savarsirii unor fapte de evaziune fiscala, constatate de organele judiciare, potrivit legii.