1. Ordinul nr. 1447/2023 pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile
• Reconstituirea prevăzută de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii.

• Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din legea contabilităţii timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

2. Decretul nr. 718/2023 pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
• e promulgă Legea privind completarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

• Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi orice acţiune sau inacţiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puţin 10.000.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:
a) utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;
b) nedivulgarea de informaţii privind TVA, atunci când aceste informaţii trebuie divulgate potrivit legii;
c) prezentarea de declaraţii corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

• Tentativa la infracţiune se pedepseşte.