1. Ordinul nr. 6072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior

Având în vedere prevederile art. 248 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, precum şi prevederile art. 260 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Educaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii învăţământului superior nr. 199/2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

(4) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 199/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ superior şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

(5) În situaţii justificate, pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, ministrul educaţiei emite instrucţiuni.

Art. 2.

(1) Planurile-cadru şi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar aplicabile la data emiterii prezentului ordin rămân valabile până la modificarea curriculumului naţional, în conformitate cu dispoziţiile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, respectiv până la începutul anului şcolar 2025-2026. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei.

(2) Până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 101 privind evaluarea naţională şi admiterea la liceu, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023, iar calendarul de desfăşurare a examenelor naţionale, calendarul de desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a şi graficul examenelor de certificare a competenţelor profesionale se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educaţiei.

Art. 3.

Până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 102 privind examenul naţional de bacalaureat, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

Art. 4.

Până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 174, art. 177 şi art. 185 privind examenul naţional de licenţiere în cariera didactică, concursul naţional de ocupare a posturilor didactice de predare şi obţinerea gradelor didactice II şi I din Legea nr. 198/2023 se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

Art. 5.

Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 86 privind curriculumul la decizia elevului din oferta şcolii din Legea nr. 198/2023 se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

Art. 6.

Până la data de 8 septembrie 2023, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, ministrul educaţiei emite ordinul de aprobare a metodologiei-cadru de acordare a burselor de merit, burselor sociale, burselor tehnologice şi burselor de excelenţă olimpică I şi II, cu aplicabilitate începând din anul şcolar 2023-2024.

Art. 7.

Metodologia de reorganizare a claselor de învăţământ tehnic şi profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care funcţionează în cadrul şcolilor profesionale şi liceelor tehnologice, se emite până la data de 31 decembrie 2024.

Art. 8.

(1) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 261 din Legea nr. 199/2023, instituţiile de învăţământ superior definitivează noile carte universitare, regulamentele şi metodologiile de organizare şi funcţionare a acestora, pentru stabilirea noilor organe de conducere în conformitate cu dispoziţiile acestei legi.

(2) Procedurile desfăşurate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior privind stabilirea modului de alegere a structurilor de conducere din cadrul acestora sunt valabile şi după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 9.

(1) Direcţiile generale, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei, denumirea “inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti” se va citi “direcţia judeţeană de învăţământ preuniversitar/Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar”.

Art. 10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Având în vedere contextul generat în piaţă ca urmare a deschiderii procedurii falimentului împotriva unei societăţi de asigurare cu o cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, în special al asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie,

Întrucât legislaţia în domeniul insolvenţei reglementează încetarea de drept a contractelor de asigurare în termen de 90 de zile de la data deschiderii procedurii falimentului la societăţile de asigurare, respectiv de 150 de zile în cazul asigurărilor de garanţii, urmând a fi afectate de încetarea de drept în perioada imediat următoare circa 1,7 milioane de contracte RCA ale asigurătorului la care s-a deschis recent procedura falimentului, ceea ce reprezintă circa 17% din întregul parc auto la nivel naţional,

Ținând cont de faptul că pentru vehicule trebuie să existe în orice moment o asigurare RCA valabilă, iar pe piaţa din România mai desfăşoară activitate de asigurare RCA doar 6 societăţi autorizate în România şi două sucursale înfiinţate în baza dreptului de stabilire care vor trebui să absoarbă în perioada imediat următoare o cerere foarte mare de contracte RCA ca efect al încetării de drept a contractelor încheiate cu societatea în faliment, fapt care poate genera disfuncţionalităţi la nivelul sectorului de asigurări,

Având în vedere numărul extrem de redus de cereri înregistrate până la această dată privind denunţarea contractelor de asigurare încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment,

În considerarea contextului economic actual caracterizat de inflaţie încă ridicată care generează dificultăţi financiare atât populaţiei, cât şi operatorilor economici care au obligaţia de a încheia asigurarea RCA, situaţie care are potenţialul să favorizeze o tendinţă de amânare a deciziei de încheiere de noi contracte RCA cu alte societăţi de asigurare care îşi desfăşoară activitatea în România,

Întrucât, în contextul descris, există un real pericol în ceea ce priveşte scăderea gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie RCA a parcului naţional auto, cu încălcarea obligaţiilor ce îi revin României din aplicarea legislaţiei europene,

Întrucât lipsa asigurării RCA a conducătorilor auto vinovaţi conduce la obligaţia de plată a despăgubirilor din Fondul naţional de protecţie pentru daunele produse de vehicule neasigurate, crescând astfel nevoia de finanţare a acestuia, măsură ce are ca efect creşterea contribuţiilor la acest fond,

Ținând seama de rolul bine definit pe care asigurările obligatorii RCA îl au în societate şi în economie din perspectiva acoperirii riscului la care sunt supuşi ceilalţi participanţi la trafic,

Pentru că întârzierea încheierii asigurării RCA poate crea dificultăţi în furnizarea bunurilor de larg consum către populaţie şi poate determina propagarea efectelor negative ale falimentului din sectorul asigurărilor în alte ramuri ale economiei naţionale,

În scopul evitării unor astfel de efecte negative, ordonanţa de urgenţă reglementează prelungirea cu 90 de zile a termenelor în care contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul cu o cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor RCA, aflat în procedură de insolvenţă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, încetează de drept conform art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, având drept consecinţă faptul că, la împlinirea termenelor prelungite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, numărul de contracte RCA aflate în termen de valabilitate va fi redus într-o proporţie semnificativă.

Întrucât toate aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, prin care să se reglementeze termene mai mari în care vor înceta de drept contractele de asigurare ale asigurătorului cu o cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, aflat în procedură de insolvenţă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,

Având în vedere faptul că parcurgerea procedurii parlamentare pentru adoptarea unui act normativ de forţa legii, care să reglementeze măsurile propuse pentru reducerea efectelor negative anterior expuse, nu ar putea avea ca rezultat adoptarea respectivului act normativ în timp util, astfel încât să nu fie afectat interesul public,

Deoarece neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra unui număr însemnat de asiguraţi RCA, asupra gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie RCA a parcului naţional auto, cu încălcarea obligaţiilor ce îi revin României din aplicarea legislaţiei europene, şi asupra altor ramuri ale economiei naţionale,

Luând în considerare faptul că aspectele prezentate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic.

Pentru poliţele de asigurare/reasigurare încheiate de societăţile de asigurare/reasigurare aflate în procedură de insolvenţă în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, termenele de încetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de zile, prevăzute la art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc cu 90 de zile.