1. Decizia nr. 860/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în vigoare de la 28 iulie 2022

 

  • Prin încheierea din 25 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 4.484/196/2018, Judecătoria Brăila – Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost ridicată într-o cauză având ca obiect pretenţii, respectiv obligarea unui spital din România la plata unor daune materiale şi morale. ,,Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: […] e) între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei”.

 

  • Curtea a statuat cu valoare de principiu că accesul liber la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Curtea a mai reţinut că echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărârea pe care o pronunţă în cauză, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii.

 

  1. Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate, în vigoare de la 30 iulie 2022

 

  • Prezenta lege are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software şi datele utilizate de acestea, în vederea contribuirii la creşterea gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile şi obiectivele Cadrului european de interoperabilitate.

 

  • Prezenta lege se aplică prin participare voluntară, în baza unui contract de schimb de date, şi persoanelor juridice de drept privat, respectiv persoanelor care exercită profesii liberale reglementate, celor care deţin sisteme informatice şi dispun de date care prezintă interes pentru autorităţile şi instituţiile publice.

 

  • Prezenta lege se aplică atât autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, cât şi celor locale.

 

  1. Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, va intra în vigoare la 26 noiembrie 2022

 

  • Legea modifică procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului, precum și modul de organizare și funcționare a ONRC. Registratorul soluţionează, prin încheiere, cererile de înregistrare în registrul comerţului şi alte cereri privind înregistrări în registrul comerţului. Încălcarea de către registratori a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

 

  • Cererea de înregistrare în registrul comerţului se soluţionează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.