1. Procedura privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către structurile prevăzute la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, din 23.11.2022

 

  • Monitorizarea activităţii direcţiilor regionale vamale de autorizare a antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează pe baza analizei situaţiilor transmise lunar de către acestea, care vor include, în principal, următoarele informaţii: solicitările de autorizare, datele de identificare ale solicitanţilor, deciziile de autorizare emise pe categorii specifice de produse supuse autorizării, deciziile de respingere, revocare, anulare şi suspendare cu motivarea acestora.

 

  • Controlul se efectuează ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la prevederile legale şi reglementările interne privind autorizarea antrepozitarilor fiscali autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, de către direcţia regională vamală.

 

  • Organul de control prezintă directorului executiv al direcţiei regionale vamale controlate sau persoanei împuternicite de către acesta proiectul procesului-verbal de control, care conţine constatările şi consecinţele lor, acordându-i posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris, cu excepţia cazului în care directorul executiv al direcţiei regionale vamale controlate renunţă la acest drept.

 

 

  1. Ordinul nr. 2580/177/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023

 

  • În conformitate cu metodologia de calcul al ratei de actualizare care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scăzut”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză 842/175/2016, se stabileşte pentru anul 2023 un nivel al acestui indicator de 9,5%.

 

  • Rata de actualizare stabilită va fi utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru finanţate exclusiv de la bugetul de stat.