1. Ordinul nr. 1.288/708/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat.
  • Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru Programul de cooperare elveţiano-român, denumit în continuare PCER, au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări interne incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, după caz.
  • Articolul 7 se modifică astfel: În cazul proiectelor implementate în parteneriat între o autoritate contractantă şi o entitate juridică fără calitatea de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată fără TVA, conform modului de calcul al valorii estimate a achiziţiei, astfel cum este acesta reglementat de prevederile 925 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din respectiva lege şi care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda după cum urmează: membrii parteneriatului care au calitatea de autorităţi contractante vor derula procedura de atribuire în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. h) coroborate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  1. Ordinul nr. 17/2023 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică
  • Evaluarea nivelului de eficienţă a activităţii de furnizare şi determinarea gradului de concurenţă pe piaţă se realizează prin intermediul setului de indicatori definiţi prin prezenta metodologie, care constituie instrumentul de lucru şi analiză utilizat de ANRE în activitatea de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică.
  • ANRE urmăreşte comportamentul participanţilor la piața cu amănuntul de energie electrică şi implicaţiile asupra clienţilor finali noncasnici şi casnici, cu accent pe analizele situaţiilor în care apar suspiciuni privind eventuale practici/comportamente anticoncurenţiale ale acestora. Principalii indicatori cantitativi urmăriţi în activitatea de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică se referă la nivelul preţurilor, evoluţia lor pe anumite perioade de timp, comparaţii pe tipuri de clienţi finali şi tranşe de consum anual realizate între preţurile medii rezultate din activitatea de furnizare.