1. Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

 • Punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate se face cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti;
 • Competenţa pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate revine compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii/plătitorii, denumit în continuare compartiment de specialitate.
 • Pentru reactivarea contribuabilului, în baza hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat motivat, care conţine în mod obligatoriu:

 

 1. datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
 2. numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
 3. numărul şi data hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil;
 4. motivaţia propunerii de scoatere din oficiu din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi;
 5. propunerile privind efectele aplicării suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate şi motivaţia acestora.

 

 1. Norme metodologice privind întocmirea situațiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudențială

 

 • Instituțiile financiare nebancare au obligația să întocmească situații financiare periodice la nivel individual, la termenele și în forma stabilite prin prezentele norme metodologice.
 • Situațiile financiare periodice la nivel individual trebuie să reflecte operațiunile și situația financiară a instituției financiare nebancare, a sucursalelor și a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală.
 • Situațiile financiare periodice la nivel individual reprezintă situații globale, respectiv situații care privesc ansamblul teritoriului național al instituției financiare nebancare (sediu social, sucursale și alte sedii secundare aflate în România), precum și toate subunitățile din străinătate.