1. Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, din 08.02.2023
  • Atunci când înscrierea priveşte dreptul de proprietate, în descrierea operaţiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-părţi din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum şi cu menţiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalităţii dreptului de proprietate sub forma proprietăţii comune pe cote- părţi ori a proprietăţii comune în devălmăşie.
  • Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare în înţelesul legii.

 

  1. Ordinul nr. 2.084/20.910/188/2022 / 70/C/2023 privind modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021
  • Organele de cercetare penală participă împreună cu juriştii din SSVI la stabilirea tipului de infracţiune pentru victimele care se adresează direct SSVI/DGASPC, indiferent dacă fost începută urmărirea penală în legătură acea faptă prevăzută de legea penală.
  • În acest scop, inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul General al Poliţiei Române (IJP/DGPMB/IGPR) numeşte persoane care să asigure colaborarea cu SSVI/DGASPC în domeniul victimelor infracţiunilor.
  • Personalul din cadrul SSVI/DGASPC cooperează cu specialiştii centrelor regionale ANITP în vederea aplicării Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane şi a monitorizării serviciilor de asistenţă, sprijin şi protecţie acordate.