1.Ordinul nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice în România

Având în vedere prevederile:

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale;

– Hotărârii Guvernului nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear în România

– art. 25 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

– Regulamentului CE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

– Referatului de aprobare nr. 171.655 din 6.07.2023, întocmit de către Direcţia generală turism din România

– Memorandumului privind încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susţinerea activităţii operatorilor economici care activează în staţiunile balneare şi balneoclimatice – “Programul naţional pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale” în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, aprobat în şedinţa de Guvern din data de 22 februarie 2023

– Avizul Consiliului Concurenţei nr. 14.749 din data de 4.11.2022 referitor la proiectul de ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice în România

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin

Art. 1.

Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici din România în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Se desemnează Direcţia generală turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului din România în parteneriat cu agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, ca structuri responsabile cu implementarea schemei de ajutor de minimis.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.Ordinul nr. 2590/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical din România, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii din România, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 26 iunie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Autorizaţiile sanitare de funcţionare pentru cabinetele de liberă practică conexe actului medical emise, în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora.”

2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:

Art. 10.

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cabinetele de liberă practică conexe actului medical înfiinţate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi reorganizate de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prezentului ordin.”

3. Anexa nr. 3 “Lista documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul autorizat de Ministerul Sănătăţii, altul decât medicii şi asistenţii medicali, să exercite în mod independent servicii publice conexe actului medical” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 5 “Modelul cererii pentru solicitarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3. Hotărârea nr. 653/2023 pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 din România

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. I. 

Titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 37, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

2. La punctul 37 alineatul (4), litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:

ţ) băuturi, oţet comestibil şi înlocuitori de oţet comestibil obţinuţi din acid acetic, care se încadrează la codurile NC 2201, 2202 şi 2209 00, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;”.

3. La punctul 37, după alineatul (13) se introduc două alineate noi, alin. (14) şi (15), cu următorul cuprins:

(14) În sensul art. 291 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară se înţelege cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică prevăzute la art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare, prevăzute la art. 2din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul cazării cu mic dejun, cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu «all inclusive», astfel cum sunt definite la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra preţului total al cazării, care poate include şi băuturi alcoolice, precum şi băuturi nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99.

Orice persoană care acţionează în condiţiile prevăzute la pct. 8 alin. (2) sau care intermediază astfel de operaţiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% a taxei, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.

(15) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant şi de catering se înţelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinaţie de băuturi alcoolice şi nealcoolice, indiferent de concentraţia alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice, precum şi pentru băuturile nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99, servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering, se aplică cota standard de TVA, fără a se considera că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.”

4. La punctul 38 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) valoarea-limită de 600.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă.

5. La punctul 38, alineatele (7) şi (8) se abrogă.

6. După punctul 65 se introduce un nou punct, pct. 651, cu următorul cuprins:

(1) Justificarea scutirii de taxă prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal din România pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, pentru care beneficiarul este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii, se realizează cu documentaţia în baza căreia sunt prestate aceste servicii, cum ar fi contractele încheiate cu beneficiarul.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal se aplică direct, prin facturare fără TVA, pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii spitaliceşti din România din care să rezulte că bunurile respective sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor.

(3) Pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, facturate către o instituţie/autoritate publică centrală sau locală din România, scutirea de taxă se aplică direct, prin facturare fără TVA, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei/autorităţii publice centrale sau locale respective din care să rezulte că bunurile/serviciile achiziţionate sunt destinate unei unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat a României pentru care aceasta asigură finanţarea şi a declaraţiei prevăzute la alin. (2) a reprezentantului legal al unităţii spitaliceşti din reţeaua publică de stat beneficiare.

(4) În cazul importului de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal din România, scutirea de TVA se aplică pentru operaţiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat a României sau de către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, pe baza declaraţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz, care se depun la organul vamal competent la momentul importului.

(5) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică pentru operaţiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau de către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, pe baza declaraţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz, care se păstrează în evidenţele beneficiarului,

în vederea justificării scutirii de TVA.

(6) Prevederile referitoare la declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) şi (3) nu se aplică pentru bunurile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal, acestea fiind scutite indiferent către cine sunt livrate.

(7) Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute la art. 292 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică, restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure, precum şi funcţii ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atât intern, cât şi extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală.

(8) Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru produsele ortopedice. Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau înlocuirea ţesuturilor moi ori dure, precum şi a unor funcţii ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale sistemului neuromuscular şi scheletic, precum şi încălţămintea ortopedică realizată la recomandarea medicului de specialitate, mijloacele şi dispozitivele de mers ortopedice, precum fotolii rulante şi/sau alte vehicule similare pentru invalizi, părţi şi/sau accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi.

(9) În cazul importului de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică de către organele vamale la momentul importului, indiferent de beneficiarul importului.

(10) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică de orice persoană ce realizează achiziţia intracomunitară a bunurilor în România.”

Art. II.

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute la art. 294 alin. (5) din Codul fiscal, efectuate către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică dacă furnizorii/prestatorii fac dovada destinaţiei bunurilor/serviciilor prin orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, inclusiv prin, dar nu limitat la, contractele şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la art. I pct. 6.

4. Ordinul nr. 1176/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 17 august 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1, prin care se aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, paragraful “Rândul 14” se modifică şi va avea următorul cuprins:

Rândul 14 – se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:

– baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (1), art. 295 şi 296 din Codul fiscal;

– baza de impozitare pentru operaţiuni scutite de taxă, conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 15 şi lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operaţiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate, precum şi în cazul operaţiunilor efectuate de intermediari care acţionează în numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia intervin în derularea unor astfel de operaţiuni;

– baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) din Codul fiscal;

– baza de impozitare pentru operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere potrivit altor dispoziţii legale.”

3. În anexa nr. 2, după paragraful “Rândul 14” se introduc două noi paragrafe, paragrafele “Rândul 14.1” şi “Rândul 14.2”, cu următorul cuprins:

Rândul 14.1 – se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind baza de impozitare pentru operaţiuni scutite de taxă, conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal.

Rândul 14.2 – se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind baza de impozitare pentru operaţiuni scutite de taxă, conform art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal.”

Art. II.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut în anexa la prezentul ordin, se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii în care prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III.

Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.