1. Modificările şi completările Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, din 10.01.2023

 

 • În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar se vor parcurge etapele prevăzute la art. 40 alin. (4)-(12) din Lege, iar, potrivit reglementărilor referitoare la înregistrarea sistematică, situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate de persoana autorizată şi actele juridice colectate de către comisia locală/persoana autorizată, fără acordul proprietarilor.

 

 • Verificarea de către specialistul cadastru a documentelor planului parcelar în vederea publicării constă în analizarea următoarelor aspecte:
 1. a) încadrarea planului parcelar în sistemul naţional de referinţă;
 2. b) integrarea imobilelor anterior înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 3. c) însuşirea planului parcelar şi a tabelului parcelar de către preşedintele comisiei locale de fond funciar şi de către persoana autorizată, prin semnătură;
 4. d) concordanţa între datele din tabelul parcelar, datele din titlurile de proprietate/acte de proprietate şi planul parcelar;
 5. e) menţionarea discrepanţelor dintre amplasamentele imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în titlurile de proprietate în memoriul tehnic, în rubrica Observaţii din tabelul parcelar şi în tagul Notes aferent tagului părinte Land din fişierul .cgxml.

 

 1. Ordinul nr. 1073/2022 pentru modificarea şi completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018

 

 • Criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 3 lit. a) sunt:
 1. a) geografice: localitatea. Prin localitate se înţelege: municipiu, oraş, sat reşedinţă de comună, sat component în cadrul comunei şi sat aparţinând municipiului sau oraşului, în conformitate cu prevederile Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) nivelul studiilor;
 3. c) vârsta, respectiv următoarele grupe de vârstă: până la împlinirea vârstei de 45 de ani şi cel puţin 45 de ani;
 4. d) apartenenţa la un grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale. Pentru aplicarea acestui criteriu se va avea în vedere dacă persoana se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii: şomer de lungă durată, persoană cu dizabilităţi, persoană liberată din detenţie, persoană supusă riscului de a fi traficată, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat sau persoana aflată sub o altă formă de protecţie internaţională;
 5. e) ocupaţionale: natura sezonieră a activităţii prestate, experienţă profesională în ultimii 5 ani, experienţă profesională în ocupaţia vizată în ultimii 3 ani, calificarea/ocupaţia, calificarea/ocupaţia relevantă;
 6. f) personale, cum ar fi: probleme legate de locuinţă, în curs de schimbare a domiciliului, activităţi casnice urgente etc.;
 7. g) familiale, cum ar fi: situaţii care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire, copii care nu au putut fi înscrişi la creşă sau grădiniţă etc.;
 8. h) medicale, cum ar fi: bolnavi cronici, operaţii programate, perioade de recuperare, restricţii medicale cu privire la activităţile pe care le poate desfăşura etc.;
 9. i) disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus, de a participa la programe de formare profesională, de a se încadra în muncă în altă ocupaţie decât cea pentru care are experienţă sau pregătire;
 10. j) motivaţia de a se încadra în muncă.