1. Legea nr. 170/2022 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu privire la incitarea publicului la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane în România

  • Articolul 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal, se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale împotriva persoanelor juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate

  • Persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate, pot solicita autorităţii competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale.
  • Persoana juridică supravegheată are următoarele obligaţii:

a) să informeze şi să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora şi locul la care vor avea loc şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de administraţie şi alte asemenea şedinţe privind managementul acesteia, precum şi documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;

b) să permită accesul supraveghetorului în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, la solicitarea acestuia;

c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice şi alte documente care privesc activitatea economică.