Normele privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din România, autorizarea auditorilor financiari/recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, din 16.02.2024

Autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din România, autorizarea auditorilor financiari din alt stat membru, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării este Autoritatea de Supraveghere Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită ASPAAS.

În vederea autorizării, persoanele fizice depun la ASPAAS personal/prin delegat/poştă/curier sau transmit prin mijloace electronice, cu semnătură electronică certificată, în termen de maximum 30 de luni de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de competenţă, cererea de autorizare, însoţită de următoarele documente:

a) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de bună reputaţie, conform reglementărilor ASPAAS;

b) cazier judiciar, în termenul legal de valabilitate;

c) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

Ordinul nr. 23/2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024

Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului Ministerului Afacerilor Interne, se realizează eşalonat, în cinci tranşe, potrivit prevederilor art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul privind eşalonarea anuală la plată prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie, iar plata fiecărei tranşe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an calendaristic. Sumele datorate în temeiul titlului executoriu, cuprind sumele reprezentând drepturile de natură salarială, la care se adaugă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie, şi, după caz, sumele datorate pentru plata de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale.