1. Legea nr. 175/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 din 16 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 20 septembrie 2022, cu următoarele modificări şi completări:

a) Administraţia Fondului poate colabora cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin contracte de delegare multianuale încheiate cu acestea, în vederea derulării în comun a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului care au ca beneficiari ai finanţării din Fondul pentru mediu persoane fizice.
b) Contribuţia pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile municipale, deşeuri din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2; sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru economia circulară cantităţile de deşeuri CLO, provenite dintr-o instalaţie integrată de tratare a deşeurilor municipale, care deţine sau utilizează un laborator acreditat/autorizat de Asociaţia de Acreditare din România (RENAR); verificarea cantităţilor, inclusiv comparativ cu cantităţile prevăzute în actele de reglementare şi a calităţii materialului raportat, se efectuează de către Garda Naţională de Mediu în baza buletinelor de analiză şi a altor documente însoţitoare.
c) Ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepţia celor fabricate din materialele care respectă cerinţele SREN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere şi se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare/desfacere, în vederea informării consumatorilor finali. Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici, aceştia având obligaţia să le inscripţioneze individual cu sintagma «pungi de uz casnic»; este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de vânzare/desfacere.

2. Ordinul nr. 755/2023 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Ministrul energiei emite următorul ordin:

Pentru beneficiarii care solicită în mod justificat prelungirea perioadei de implementare prin prezentarea documentelor care să ateste că s-au aflat în una dintre situaţiile neimputabile beneficiarilor precum, dar fără a se limita la, întârzierea livrării echipamentelor din cauza blocajelor cauzate de războiul din Ucraina ori întârzierea emiterii de către operatorii de reţea a certificatelor de racordare, autoritatea finanţatoare poate aproba prelungirea perioadei de implementare cu maximum 90 de zile, dar fără a se depăşi data de 30.09.2023 şi fără a se depăşi termenul de maximum 6 (şase) ani cumulat pentru perioadele de implementare şi monitorizare.

Implementarea proiectului se realizează în termen de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă sau până la data de 30.09.2023 în situaţiile prevăzute anterior, termene în care Beneficiarul depune certificatul de racordare şi încheie toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.