1. Decizia nr. 36/2023 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice sau alte opere audiovizuale, prevăzute în tabelul din Metodologia privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, prevăzută în protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 173/2007

 

  • Se modifică, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, remuneraţiile cuvenite autorilor de opere cinematografice sau alte opere audiovizuale, prevăzute în tabelul din Metodologia privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, prevăzută în protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 173/2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.
  • Remuneraţiile prevăzute în tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale comunicate public, calculate lunar în lei din Metodologia privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, prevăzută în protocolul publicat prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 173/2007 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007, îşi încetează aplicabilitatea.
  • Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

 

 

  1. Ordinul nr. 600/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

 

  • În termen de 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare efectuată ministerului de către Ministerul Finanţelor, direcţia va proceda la elaborarea documentelor de plată în scopul efectuării virărilor de sume. Virarea sumelor nu se va efectua mai târziu de data de 24 a lunii.
  • În cazul cheltuielilor de întreţinere, acordarea sumelor se face în baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat de reprezentantul legal al organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative care vor conţine menţiunea conformităţii cu originalul cu semnătura reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de către acesta.