1. Ordinul nr. 13/2023 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienţilor casnici

 

 • Nerespectarea de către client a obligaţiilor de plată prevăzute în contract atrage următoarele consecinţe:
 1. a) plata de dobânzi penalizatoare;
 2. b) obligaţia acestuia de a constitui garanţii financiare în favoarea furnizorului;
 3. c) întreruperea alimentării cu energie electrică;
 4. d) rezilierea contractului.
 • Contractul încetează în oricare din următoarele situaţii:
 1. a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, după caz;
 2. b) prin acordul de voinţă al ambelor părţi contractante;
 3. c) prin denunţarea unilaterală de către client, cu respectarea condiţiilor contractuale şi a prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale;
 4. d) prin reziliere de către furnizor;
 5. e) la data expirării/retragerii licenţei de furnizare a energiei electrice, furnizorul având obligaţia informării OD şi a clientului cu privire la încetarea contractului.

 

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

 • Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care se înfiinţează şi funcţionează sub coordonarea autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

 • Iniţiatorul actului normativ şi autoritatea publică centrală care asigură secretariatul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii au obligaţia să publice pe site-ul web propriu rezultatele Testului IMM, respectiv avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în termen de 30 de zile de la data primirii acestuia.