Legea nr. 243/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

La articolul 9 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) identificarea şi inventarierea clădirilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, construite înainte de anul 1978, amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, precum şi a clădirilor cu destinaţia de locuinţă expertizate tehnic şi încadrate în clase de risc seismic corespunzătoare.

c) întocmirea listelor cu clădirile cu destinaţia de locuinţă prevăzute la lit. a) şi b) şi publicarea acestor liste pe paginile de internet ale autorităţilor administraţiilor publice locale, respectiv a municipiului Bucureşti.

La articolul 10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:

(5) Autorităţile administraţiei publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile şi acţiunile adresate justiţiei în temeiul prevederilor prezentei legi.

(6) La cererea primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, primarului general al municipiului Bucureşti şi primarilor de sector, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, precum şi orice alte instituţii, autorităţi, experţi tehnici atestaţi sau alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii, au obligaţia să acorde autorităţilor administraţiei publice locale sprijinul, precum şi informaţiile necesare îndeplinirii activităţilor prevăzute de prezenta lege.

(7) Este strict interzisă desfăşurarea activităţilor comerciale de orice natură, precum şi amplasarea de mijloace publicitare pe faţada şi/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare şi altele asemenea în cazul clădirilor încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată conform normativului Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data expertizării de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate.