Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative

  • La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. Mecanismul de decontare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului”.

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice

  • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se modifica, iar dintre cele mai importante aspecte amintim urmatoarele:
  • Litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.
  • În situaţia în care autoritatea contractantă câştigă în mod definitiv contestaţia depusă în cadrul procedurii de achiziţie publică, aceasta are obligaţia de a efectua demersurile necesare pentru reţinerea cauţiunii constituite la Consiliu de către operatorul economic care a depus contestaţia, în vederea şi în limita acoperirii prejudiciilor create de întârzierile înregistrate în finalizarea procedurii de atribuire.

 

Legea nr. 63/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  • Modificări semnificative aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996:
  • Cererea de înscriere, recepţie sau avizare se poate depune online prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea
  • Înregistrarea cererii în sistemul informatic se face pe baza unui mecanism de acces, care prezintă garanţii pentru a face deplină credinţă în privinţa identităţii persoanei care face înregistrarea, iar răspunderea pentru corectitudinea datelor astfel introduse revine celui care face înregistrarea.
  • Certificarea autenticităţii şi forţa juridică a înscrisului în format electronic generat, prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, fără intervenţia vreunei persoane sunt date de sigiliul electronic calificat al Agenţiei Naţionale.