1. Ordinul nr. 2.228/2022 / 3.025/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

 

  • Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre calificările, ocupaţiile, competenţele-cheie, competenţele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.
  • Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori certificaţi în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire sau formatori care probează deţinerea calităţii de cadru didactic în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire.
  • Pe durata efectuării practicii la operatorii economici, supravegherea şi îndrumarea participanţilor la programul de formare profesională sunt asigurate atât de formatorii numiţi de furnizorul de formare profesională, cât şi de personalul de specialitate numit de fiecare operator economic.

 

 

  1. Ordonanţa nr. 19/2023 pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

 

  • Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă se majorează cu până la 50%, în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.
  • Criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă se realizează pe baza unui regulamentcadru elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.