1. Ordinul nr. 10/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană

 

 • Furnizorii de gaze naturale, pentru cantităţile livrate clienţilor finali, şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET client direct, care au optat pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, după caz, îşi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:
 1. înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; şi/sau
 2. încheierea, până la data de 31 mai a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale; şi/sau
 3. încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.

 

 1. Ordinul nr. 261/2023 pentru punerea în aplicare de către Ministerul Economiei a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)

 

 • Oricare entitate stabilită în România, căreia îi sunt aplicabile prevederile art. 9 (4) din Regulamentul (UE) 2021/697, are obligaţia de a solicita Mec emiterea avizului necesar aprobării garanţiilor asigurate, denumit în continuare aviz.
 • Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ entitatea pentru a obţine avizul favorabil sunt următoarele:
 1. să fie înregistrată ca persoană juridică română;
 2. să poată fi declarată eligibilă, în condiţiile legii române, în vederea participării la o procedură de achiziţie publică cu un scop asemănător;
 3. asociaţii/acţionarii care deţin cel puţin 5% din părţile sociale/acţiuni, precum şi administratorii entităţii juridice să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru: infracţiuni contra persoanei; infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii; infracţiuni de corupţie; delapidare; infracţiuni de fals în înscrisuri; evaziune fiscală; infracţiuni prevăzute de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; infracţiuni prevăzute de Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare; infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi al materialelor explozive, încălcarea regimului de control al exporturilor ori includerea pe o listă de sancţiuni internaţionale, cu excepţia celor reabilitaţi;
 4. implicarea în acţiune a entităţii să nu contravină intereselor în materie de securitate şi apărare ale Uniunii şi ale statelor sale membre astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe şi de securitate comună (PESC) în temeiul titlului V din Tratatul Uniunii Europene (TUE) ori obiectivelor stabilite la 3 din Regulamentul (UE) 2021/697;
 5. controlul asupra entităţii se exercită într-o manieră în care nu împiedică sau limitează capacitatea acesteia de a desfăşura acţiunea şi de a genera rezultate, nu impune restricţii privind infrastructura, instalaţiile, bunurile, resursele sale, drepturile de proprietate intelectuală sau know-how-ul de care este nevoie în scopul acţiunii ori care subminează capabilităţile şi standardele necesare pentru desfăşurarea acţiunii, accesul ţărilor/entităţilor neeligibile la informaţiile confidenţiale ori clasificate referitoare la acţiune este împiedicat, iar angajaţii sau alte persoane implicate în acţiune deţin autorizaţie de securitate adecvată emisă de autoritatea naţională, drepturile asupra proprietăţii intelectuale generate de către acţiunea de cercetare şi/sau acţiunea de dezvoltare şi celelalte rezultate ale acestora.