1. Decizia nr. 18/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii, privind Dosarul nr. 1.423/1/2022

 

  • Pe calea recursului în interesul legii se solicită a se da o interpretare şi aplicare unitară dispoziţiilor (2) al art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001), articol având următorul conţinut: “(1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii. (2) Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.”

 

  • Autorul sesizării, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, şi-a exprimat punctul de vedere în acord cu orientarea jurisprudenţială conform căreia instanţa poate invoca din oficiu prescripţia executării sancţiunii contravenţionale în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, deoarece dispoziţiile art. 14 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, introduse prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, derogă de la dispoziţiile art. 711 din Codul de procedură civilă, care trimit la dispoziţiile Codului civil, inclusiv la cele ale art. 2.512 alin. (2) din acest cod.

 

  • Instanța a considerat că dispoziţiile art. 14 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 conţin o reglementare de sine stătătoare în materia contravenţiilor, derogatorie de la dreptul comun, care permite instanţei învestite cu soluţionarea plângerii contravenţionale să verifice din proprie iniţiativă şi să invoce din oficiu incidenţa prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale. De altfel, la această concluzie conduce chiar interpretarea literală a textului art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, prin care legiuitorul a prevăzut expres şi lipsit de orice echivoc că instanţa poate constata prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale, formulare care conţine, intrinsec, posibilitatea conferită instanţei de a invoca din oficiu excepţia prescripţiei.

 

  • Aşadar, în materie contravenţională, prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale reprezintă un aspect de ordine publică şi reprezintă o cauză de înlăturare a executării sancţiunii, care, în temeiul art. 14 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, poate fi invocată din oficiu de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii prealabile. Astfel, instanșa admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov.

 

  1. Legea nr. 382/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

 

  • Străinii care au intrat legal pe teritoriul României şi cărora le-a expirat permisul unic pot solicita un nou permis unic, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă încetarea raportului de muncă al străinului a fost înregistrată cu cel mult 18 luni înaintea datei de intrare în vigoare a prezentei legi.

 

  • Prevederile alin. (1) nu se aplică străinilor pentru care Inspectoratul General pentru Imigrări a emis decizia de returnare până la data intrării în vigoare a prezentei legi.