Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2023 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a altor acte normative

În exercitarea competenţelor prevăzute de prezenta lege, Consiliul Concurenţei asigură respectarea garanţiilor adecvate în ceea ce priveşte drepturile la apărare ale întreprinderilor, inclusiv dreptul de a fi audiat şi dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti.

Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum:

a) limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;

b) stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.

Legea nr. 362/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

În scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor elaborează, în colaborare cu alte autorităţi sau instituţii publice ori alte persoane juridice de drept public, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, programe de interes naţional, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, destinate facilitării accesului persoanelor condamnate la servicii educaţionale, psihologice şi sociale.

Normele tehnice şi metodologice de realizare a programelor de interes naţional în scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În cazul în care realizarea programelor de interes naţional în scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate implică şi competenţe ale unor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, normele tehnice şi metodologice se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al conducătorilor acestor organe.