1.Ordinul nr. 430/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din România nr. 1/2020

  • Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, formată din reprezentanţi ai OCPI din România, ai UAT şi ai Prestatorului, desemnaţi pentru îndeplinirea acestor atribuţii.
  • Cererile de rectificare se soluţionează prin proces-verbal care se comunică în condiţiile Codului Roman de procedură civilă.
  • Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
  • În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau se corectează, după caz. În aceste situaţii, prin procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părţilor implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.

2.Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului, din 19.04.2022 – Parte integrantă din Ordin 765/2022, emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România

  • Obiectul prezentei proceduri îl constituie impozitul pe dividende plătit în plus la bugetul de stat, rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990 din România, după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor încasate în plus de către aceştia sau după aprobarea situaţiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite şi neplătite, până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.
  • În situaţia în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parţiale în cursul anului a acestora, denumită în continuare regularizare anuală a dividendelor, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende poate solicita restituirea acestora.
  • În cazul în care plătitorul de dividende înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, suma rezultată după regularizarea anuală a dividendelor, denumită în continuare sumă de restituit, se restituie numai după efectuarea compensării, potrivit Codului Român de procedură fiscal.