1. Ordinul nr. 5.309/C/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

 

  • Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă iniţial, atunci când este selectată destinaţia «Sechestru asigurător» sau «Sechestru asigurător în cauze penale», precum şi a avizelor subsecvente acestui aviz, a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare «Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege», a avizului de executare şi a avizului de preluare în contul creanţei, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a ordinelor Autorităţii de Supraveghere.

 

  • În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat în mod eronat din cauze tehnice, neimputabile operatorului/agentului autorizat, la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, operatorul/agentul, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării erorii, transmite Autorităţii de Supraveghere o cerere de aprobare a înscrierii unui aviz de reactivare a avizului inactivat din eroare din cauze tehnice, în care explică împrejurările în care s-a produs inactivarea, însoţită de formularul de aviz de reactivare completat şi semnat de solicitant sau, după caz, de operatorul/agentul în cauză, fără completarea rubricilor cuprinse în câmpul «Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente» (tip, număr, data încheierii), fiind bifat tipul de reactivare «Reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat».

 

 

  1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF – Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune, din 17.11.2022

 

  • Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, potrivit art. 120 (61) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  • Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.