Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Apărare, ordine publică şi securitate naţională”, din 31.01.2024

Sporurile pentru condiţii de muncă sunt următoarele:

a) spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare;

b) spor pentru condiţii grele de muncă;

c) spor pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată.

La stabilirea locurilor de muncă pentru care se acordă sporurile se au în vedere, în principal, următorii factori:

a) existenţa factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d) efortul fizic mare, în condiţii de microclimat nefavorabil, de zgomot intens sau de vibraţii;

e) risc de îmbolnăvire determinat de suprasolicitarea nervoasă generată de întocmirea, avizarea sau aprobarea unor documente cu grad de complexitate ridicat, precum şi de existenţa riscului de accidentare;

f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;

g) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenţie foarte încordată şi multilaterală, concentrare intensă şi ritm de lucru intens.

Metodologia de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, din 30.01.2024

Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

   a) nerespectarea de către comercianţi a prevederilor art. 25 referitoare la informarea consumatorilor cu privire la entităţile SAL relevante;

   b) desfăşurarea de activităţi de soluţionare alternativă a litigiilor în temeiul prezentei ordonanţe de organisme care nu sunt incluse în lista menţionată la art. 31 alin. (5);

   c) crearea impresiei persoanelor interesate că se adresează unei entităţi SAL, în situaţia în care, în realitate, respectiva entitate nu este inclusă în lista menţionată la art. 31 alin. (5);

   d) nerespectarea de către punctul de contact SOL a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013;

   e) nerespectarea de către comercianţi a oricăreia dintre cerinţele referitoare la informaţiile pentru consumatori prevăzute la art. 14 alin. (1), (2) şi (7) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013. 

Sancţiunea este amenda contravenţională. Amenda contravenţională are caracter administrativ. Limitele amenzii contravenţionale sunt între 2.000 şi 5.000 lei. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat.