1. Legea nr. 8/2022 pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

• La articolul 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, alineatul (4) se modifică şi astfel ca element de noutate este introdus ,,personalul silvic învestit cu exercițiul autorității publice’’.
• Asadar, infractiunea de ultraj se va reține și față de această categorie de persoane, prevederile anterioare referitoare la personalul din poliție și jandarmerie rămânând în vigoare.

2. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc – ONJN- Instrucţiunile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România, din 21.12.2021, Parte integrantă din Ordin 370/2021

• Furnizorii de servicii de jocuri de noroc cu sediul în România realizează evaluări proprii de risc, conform politicilor şi normelor interne stabilite, prin care identifică, evaluează şi gestionează riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, în ceea ce priveşte clientela, tipul activităţilor de jocuri de noroc, canalele prin care acestea sunt oferite, tipul de tranzacţii (inclusiv cumpărarea/schimbarea de jetoane) şi conexiunile cu zonele geografice, astfel încât să poată demonstra în mod rezonabil ONJN şi altor autorităţi abilitate că înţeleg şi administrează adecvat riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la care sunt sau ar putea fi expuse.
• Furnizorii de servicii de jocuri de noroc monitorizează permanent evoluţiile indicatorilor de risc şi revizuiesc evaluarea riscurilor periodic.
• Rolurile şi responsabilităţile angajaţilor implicaţi în aplicarea normelor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului se includ în fişele de post sau în regulamentul de ordine interioară.

3. Ordinul nr. 1592/2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

• Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.
• Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

4. Legea nr. 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

• La articolul 2, după litera n3) se introduce o nouă literă, litera n4), cu următorul cuprins:
 Nomad digital – străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
• Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul si următoarei categorii de străini, conform modificarii:
 Nomazilor digitali care doresc să călătorească şi să rămână pe teritoriul României, în timp ce continuă să obţină venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activităţile desfăşurate printr-o companie înregistrată de aceştia în afara României, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i) dispun de mijloace de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată, în cuantum de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum şi pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
(ii) desfăşoară activităţile din care obţin venituri, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

• Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.
• Indemnizaţia se acordă şi se calculează corespunzător numărului de zile în care activitatea a fost suspendată.
• În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate , acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.