1. Decizia nr. 18/2021 privind Dosarul nr. 1.838/1/2021 având ca obiect recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând problema de drept a modalităţii de aplicare a pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal

 • In materia tratamentului penal al concursului de infracţiuni, aplicarea pedepsei accesorii presupune stabilirea acesteia mai întâi pe lângă pedeapsa principală iniţială şi, apoi, pe lângă pedeapsa principală rezultantă si astfel, pedeapsa accesorie nu se poate aplica direct pe lângă pedeapsa principală rezultantă privativă de libertate întrucât pedepsele reflectă un proces de individualizare în raport cu fiecare infracţiune ce compune concursul de infracţiuni.
 1. Legea nr. 296/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 • La articolul 11, se introduce un nou alineat, alineatul (9), care aduce ca element de noutate faptul ca, agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se asigura că lucrătorii plasaţi la muncă în străinătate beneficiază de timp suficient pentru studierea ofertelor ferme de muncă, anterior semnării contractelor, şi că le-a fost explicat conţinutul acestora, în detaliu.
 • Durata minimă a timpului alocat studierii ofertelor ferme de muncă şi explicării acestora este de 5 zile, în cazul lucrătorilor aflaţi la prima mediere, iar in cazul lucrătorilor care, anterior, au mai beneficiat de servicii de mediere, durata minimă a timpului alocat studierii ofertelor ferme de muncă şi explicării acestora este de 2 zile.
 1. Procedura de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, din 15.12.2021- Parte integrantă din Ordin 1984/2021

 • Prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi care obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
 • Procedura de exceptare a contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale din cadrul organului fiscal competent potrivit legii, denumit în continuare compartiment de specialitate.
 1. Ordinul nr. 2021/2021 privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere emis de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

 • Se aprobă Procedura de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
 • Organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumit în continuare organ fiscal competent, este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.În cazul modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se modifică cu data modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice.
 • Începând cu anul 2022, declaraţiile de impunere şi declaraţiile informative ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se depun la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2022, modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală se declară de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere la noul organ fiscal competent.
 1. Legea nr. 315/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismuluidepun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.
 • Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului anterior datei de intrare în vigoare a Legii 129/2019, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, iar nu anual, ca pana acum. Această obligaţie se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puţin o declaraţie privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 129/2019. Asadar, inclusiv societatile inmatriculate inainte de 2019 trebuie sa depuna o declaratie de beneficiar real.
 • Declaratia de beneficiar real se va depune la inmatricularea societatii in registrul comertului.
 • În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
 • Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Declaratia se poate depune, in continuare, sub semnatura privata.
 • Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghişeul oficiului registrului comerţului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.
 • Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.
 • Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei se sanctioneaza cu amenda pana la 10.000 lei, iar ulterior cu dizolvarea societatii.