Prin intermediul respectivei Ordonante a fost introdus un nou articol in Codul de procedura fiscala, care prevede scutirea de plata taxelor extrajudiciare de timbru, prin derogare de la prevederile punctului 1 din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre, pentru contribuabilii care solicita eliberarea de certificate, adeverinte sau alte documente Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ratiunea instituirii respectivei prevederi este mentita sa simplifice procedura de eliberare online a documentelor, instituita prin OUG nr. 40/2014, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 455 din 23.06.2014.

In conformitate cu continutul respective Ordonante, contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data înregistrării acesteia/acestuia, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanţelor Publice sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz.

Contribuabilii care depun cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se identifică în relaţia cu organul fiscal astfel:

a)     persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică numai cu certificate digitale calificate;

b)    persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), se identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică folosinţă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau, după caz, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale. În aceste cazuri, cererile, înscrisurile sau documentele se consideră semnate dacă sunt îndeplinite toate condiţiile din ordinele prevăzute la art. 711 alin. (4) şi (5).