Inspectoratul de Stat in Constructii este autoritatea de supraveghere a pietei pentru toate produsele pentru constructii, cu exceptia echipamentelor fixe de lupta impotriva incendiilor – echipamente fixe pentru alarma/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului si fumului si pentru protectie la explozii.

In conformitate cu prevederile Ordinului, verificarile privind supravegherea pietei produselor pentru constructii privesc: a) elementele de identificare ale produsului: cod unic de identificare al produsului tip, denumirea comerciala, denumirea conform specificatiei tehnice aplicabile si altele, dupa caz; b) elementele de identificare ale fabricantului/producatorului, reprezentantului sau autorizat sau ale importatorului; c) identificarea locului de productie; d) existenta si continutul declaratiei de conformitate/performanta; e) existenta si continutul certificatului de conformitate/constanta a performantei, unde este cazul; f) existenta si continutul certificatului de conformitate pentru CPF, unde este cazul; g) existenta agrementului tehnic in constructii si a avizului CTPC sau a agrementului tehnic european/evaluarii tehnice europene, acolo unde este cazul; h) existenta si continutul rapoartelor de incercari pentru produsul-tip; i) corecta alegere a sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei – atestare a conformitatii produselor; j) existenta marcajului CE in forma si dimensiunile legale stabilite, precum si a informatiilor asociate acestuia in corelare cu prevederile specificatiilor tehnice aplicabile; k) conditiile de manipulare si depozitare astfel incat sa nu fie influentate caracteristicile produsului; l) utilizarea preconizata declarata; m) elementele de identificare ale operatorului economic care a furnizat produsul; n) orice documente asociate produsului necesare evaluarii unui risc, dupa caz; o) inregistrari, la fabricant sau la importator, privind produsele neconforme, respectiv registrul de plangeri, registrul de rechemari produse, registrul produselor neconforme, precum si informarea distribuitorilor privind activitatea de monitorizare, in cazul in care se constata ca produsul prezinta riscuri.

Potrivit prevederilor ordinului, neconformitatile constatate pot fi formale – minore sau majore.  Neconformitatile formale – minore se refera la: a) folosirea si aplicarea incorecta a marcajului CE in ceea ce priveste marimea, forma, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi sters, precum si folosirea si aplicarea incorecta a altor marcaje specifice prevazute in legislatia aplicabila; b) neprezentarea declaratiei de performanta/conformitate sau neinsotirea produsului de acest document la momentul controlului; c) faptul ca declaratia de performanta/conformitate nu este intocmita corect si complet; d) declaratia de performanta/conformitate ce nu contine toate informatiile prevazute de reglementarile in vigoare; e) faptul ca documentatia tehnica nu este disponibila la locul controlului la momentul efectuarii acestuia; f) neinsotirea sau insotirea incompleta a produsului de alte informatii prevazute in legislatia UE sau in actele normative de punere in aplicare a legislatiei UE de armonizare, aplicabile; g) neinscrierea numarului de identificare al organismului notificat alaturi de marcajul CE, atunci cand in actele normative de punere in aplicare a legislatiei UE de armonizare este prevazut acest lucru; h) neinsotirea marcajului CE de informatiile obligatorii ce trebuie sa insoteasca acest marcaj, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare – legislatia armonizata si actele normative de punere in aplicare a legislatiei UE de armonizare, a specificatiilor tehnice armonizate, anexele ZA din fiecare standard armonizat, dupa caz; i) alte neconformitati care nu influenteaza cerintele esentiale aplicabile produsului.

Neconformitati majore sunt considerate acele neconformitati care se refera la produsele care nu respecta cerintele esentiale stabilite in legislatia UE sau in actele normative de punere in aplicare a legislatiei UE de armonizare.

Daca in cazul actiunilor de control se constata eliberarea de catre organismele si laboratoarele notificate de certificate de conformitate/constanta a performantei, certificate pentru CPF, rapoarte de incercari sau agremente tehnice neconforme cu produsele pentru constructii si/sau cu actele normative in vigoare, acestea se comunica catre ISC, urmand ca ISC sa aduca la cunostinta autoritatii competente aceasta situatie pentru luarea masurilor in consecinta.

Autoritatea de supraveghere a pietei produselor pentru constructii aplica sanctiuni contraventionale, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 622/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 306/2011.