INTRODUCERE

 

Pavel, Mărgărit și Asociații SCA, în calitate de operator de date, denumit în cele ce urmeaza ,,Societatea”, vă informează asupra faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în măsura permisă de legislația aplicabilă, într-o serie de scopuri clar definite de prezenta.

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt prezentate în ceea ce urmează, fiind o enumerare ce nu este limitativă și poate fi modificată și adaptată, oricând, de la caz la caz.

 • Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, data și locul nașterii, seria si numărul din cartea de identitate, adresa personală și/sau profesională, funcția deținută;
 • Date de localizare, identificatori online, identificator IP;
 • Informații financiare;
 • Fotografii, înregistrări audio și/ sau video preluate în legătură cu anumite proceduri legale;
 • Informații relevante cerute de legislația privind cunoașterea clienților și/sau combaterea spălării banilor;
 • Anumite categorii de date speciale precum stare de sănătate, condamnări penale, infracțiuni.

De asemenea, Pavel, Margarit si Asociatii SCA colecteaza informatii de identificare non-personale cum ar fi: tipul de browser, preferinta de limba, site-ul de referinta, precum si data si ora fiecarei cereri a vizitatorului. Scopul Pavel, Margarit si Asociatii in colectarea acestor informații non-personale este de a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza website-urile.

 

SCOPURILE ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

PERIOADA DE RETENȚIE.

 

Datele prelucrate sunt corecte, exacte si actualizate, iar perioada de timp pentru care operează stocarea este direct proporțională scopului. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale pe care le prelucrăm, luăm în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile dvs., cerințele legale, contabile sau de raportare aplicabile.Ulterior perioadei pentru care Societate poate, din punct de vedere legal, sa stocheze datele, aceste informații vor fi șterse/distruse conform politicii interne.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod legal și transparent, fiind prelucrate numai acele date necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost extrase. Scopurile prelucrării datelor dvs.pot fi, printre altele:

 • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de in interesul dumneavoastră în virtutea contractului încheiat;
 • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
 • redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;
 • înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din Romania și din alte tari, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;
 • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
 • îndeplinirea obligației profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.

În calitate de operator de date cu caracter personal Societatea are drept temei următoarele:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Societății noastre de avocatură sau ale unui terț (când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează acestor interese;
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Prin abonarea la Newsletterul Societății vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, având alegerea de a vă dezabona în orice moment. Ulterior acestui moment, datele dumneavoastră nu vor mai fi stocate în sistemul Societății decât după o eventuală reabonare din partea dvs.

 

 MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 

Website-urile Pavel, Margarit si Asociatii SCA pot suferi modificari în ceea ce privește politica de confidentialitate , motiv pentru care vizitatorii sunt încurajați sa verifice in mod frecvent rubricile ce conțin astfel de dispoziții. Utilizarea in continuare a  website-urilor dupa orice schimbare va constitui acceptarea tacită a unei astfel de modificari.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Societatea aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Accesul la datele personale este limitat la operatorii care prelucrează astfel de date iar partenerii, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite  care au acces sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de Societate.

 

DREPTURI LEGALE DE CARE DISPUNEȚI

 

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale pe care le prelucrăm sau deținem despre dvs.:

 1. a) Dreptul de acces

Aveți dreptul de a va putea confirma/infirma dacă procesăm datele dvs. personale iar în cazul deținem si stocăm asemenea date vă putem furniza o copie/o dovada a datelor deținute. Trebuie să fie luat în considerare un timp rezonabil în care Societate va răspunde solicitării Dvs., care nu va putea fi mai scurt de 7 zile lucrătoare.

 1. b) Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal care au fost introduse sau preluate incorect de către Societate. În funcție de situație vă vom notifica asupra altor terțe persoane care, în mod legal, au prelucrat datele Dvs. pentru scopuri clar precizate prin prezenta.

 1. c) Dreptul de ștergere

Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem Datele cu caracter personal.

 1. d) Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi prelucrate de Societate doar în anumite scopuri .

 1. e) Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

 1. f) Dreptul la opoziție

Aveți dreptul la opoziție, față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Societate. Dacă vă exercitați acest drept, Societatea nu va mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă doriți să vă exerciți drepturile menționate anterior sau să aflați mai multe despre aceste drepturi, vă invităm să ne adresați o notificare, prin e-mail, la adresa office@avocatpavel.ro.

 

TRANSFERURI DE DATE CĂTRE TERȚI

 

În desfășurarea activității Societății, datele dvs. cu caracter personal pot fi trimise către terți, situație impusă de diverse circumstanțe având în vedere puterile încredințate prin mandat. Dintre astfel de terți amintim, cu titlu exemplificativ:

 • Notari publici, executori judecătorești, instanțe de judecată, autorități/instituții publice din România, fie din străinătate. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor;
 • Societăți care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor, reducerea riscului de credit și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor, instituții financiare;
 • Orice terț, în directă legătură, căruia îi cesionăm drepturi sau obligații, în condițiile legii.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la adresa office@avocatpavel.ro.