Astfel, potrivit Ordinului, Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii pentru: contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz; sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor judeţe/municipiul Bucureşti; contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte procedura de înregistrare fiscală, aceasta este descrisă în respectivul Ordin, după cum urmează:

Modificările intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii şi înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială contribuabilul mijlociu îşi are sediul social.

La primirea de la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal a modificărilor menţionate la pct. 1, Direcţia generală de tehnologia informaţiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al administraţiilor judeţene ale finanţelor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.

Înregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianţilor, se face prin completarea şi depunerea formularului „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situate sediile secundare.

Scoaterea din evidenţa fiscală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face prin depunerea formularului (060), menţionat mai sus, la organul fiscal competent, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.”

În ceea ce priveşte procedura de monitorizare a contribuabililor mijlocii administraţi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, aceasta este evidenţiată în respectivul Ordin, după cum urmează:

“Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la contribuabilii mijlocii se realizează pe baza raportării lunare pe care administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, o va transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză.

Pe baza informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată şi la încasările în contul acestora din evidenţa proprie, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, vor transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, până pe data de 10 a lunii următoare celei de raportare, situaţia privind obligaţiile bugetare de plată şi încasările în contul acestora, conform formularelor 01-04, cuprinse în anexele nr. 2-5 la ordin.

Situaţia privind obligaţiile bugetare de plată se întocmeşte pe fiecare contribuabil mijlociu şi, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Informaţiile necesare a fi completate în situaţia privind obligaţiile bugetare de plată rezultă din evidenţa analitică pe plătitori şi constituie baza documentară de analiză şi informare atât pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cât şi pentru Ministerul Finanţelor Publice.

Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză va fi înştiinţată în termen de 30 de zile despre orice modificare intervenită în datele de înregistrare fiscală ale contribuabililor mijlocii şi a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora şi despre preluarea în administrare a unor noi contribuabili mijlocii.”