Respectivul Proiect se aplica si cererilor avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilateral a contractelor de achiziție publica sau de concesiune.

Potrivit prevederilor Proiectului, orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritatii contractante, emis cu incalcarea dispozitiilor legale in materie sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, in conditiile prezentei legi.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata se adreseaza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, sau instantei de judecata. In cazul in care persoana care se considera vatamata formuleaza contestatie concomitent si impotriva aceluiasi act al autoritatii contractante atat la Consiliu, cat si la instanta de judecata, se prezuma ca aceasta a renuntat la calea administrativ-jurisdictionala.

Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de revocare/remediere, in

tot sau in parte a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de:

1.     10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile;

2.     5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile.

In termen de 3 zile calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa revoce actele emise in cadrul respectivei proceduri de atribuire sau sa adopte orice alte masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari. In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa revoce actele emise sau sa adopte masuri de remediere, are la dispoziție un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Formularea unei notificari prealabile de catre persoana care se considera vatamata are ca efect suspendarea dreptului de incheiere a contractului.

Contestatiile care nu intra in competenta de solutionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, catre instanta de judecata competent ori, daca este cazul, catre un alt organ cu activitate jurisdictionala competent. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care a primit contestatia, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului si contestatorului, din oficiu, punctul sau de vedere asupra contestatiei.

Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice sau al concesiunii si a celorlalte documente necesare, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei. In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu 10 zile.

In cazul in care admite contestatia si dispune luarea de masuri de remediere, Consiliul precizeaza si termenul in care acestea trebuie aduse la indeplinire de catre autoritatea contractanta, care nu va fi mai scurt decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului.