Prevederile Ordinului nu se aplica pentru corectarea erorilor de inregistrare a taxei pe valoare adaugata in evidentele persoanelor impozabile, caz in care se aplica prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, referitoare la corectarea de catre contribuabil a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata.

Prevederile Ordinului se vor publica in Monitorul Oficial si se vor aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2016.

Conform Instructiunilor, prin procedura de corectare de catre organul fiscal competent a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata depuse pot fi corectate erori materiale de tipul: erori de transcriere, cum sunt: a)  preluarea eronata a sumelor din jurnale; b) inversarea unor cifre din sumele trecute in decont; c) preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronata a soldului de plata din decontul perioadei fiscale anterioare); inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de control, contrar reglementarilor legale in materie; erori provenind din inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara.

Corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata, din initiativa organului fiscal, se poate efectua astfel: a) in cazul in care in decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronata a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidentele de TVA), corectarea se va efectua, din proprie initiativa, de compartimentul de specialitate; b) daca in decont se constata erori a caror cauza nu poate fi stabilita, compartimentul de specialitate va notifica in scris persoana impozabila si va solicita prezenta acesteia la sediul sau, cu documente justificative, pentru a da informatii si lamuriri necesare corectarii erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde in mod obligatoriu: data, ora si locul stabilite pentru prezenta persoanei impozabile; baza legala a solicitarii; scopul solicitarii; documentele pe care urmeaza sa le prezinte persoana impozabila (necesare corectarii erorilor).

In cazul corectarii erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata, la solicitarea persoanei impozabile, se procedeaza astfel: persoana impozabila depune solicitarea de corectare a erorilor materiale la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata; compartimentul de specialitate va comunica in scris persoanei impozabile data, ora si locul la care trebuie sa se prezinte, precum si documentele necesare justificarii erorilor.

In vederea corectarii erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata, compartimentul de specialitate, pe baza constatarilor proprii sau in baza documentelor prezentate de persoana impozabila, intocmeste un referat in care inscriu constatarile referitoare la erorile pentru care s-a solicitat corectarea decontului de taxa pe valoarea adaugata, precum si modul in care se vor corecta aceste erori. In baza referatului, organul fiscal intocmeste decizia de corectare.

Decizia de corectare este structurata conform modelului decontului de taxa pe valoarea adaugata in vigoare la data la care se refera decontul intocmit eronat, se completeaza numai la randurile care au suferit modificari cu diferentele in plus sau in minus fata de suma declarata initial. Decizia de corectare se semneaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal. Decizia de corectare se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica platitorului, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.