Conform Normelor Metodologice, avizele si autorizatiile de securitate la incendiu si de protectie civila se solicita in scris, de catre investitori sau beneficiari, inspectoratelor judete in a caror zona de competenta urmeaza sa fie realizate ori sunt amplasate constructiile, instalatiile sau amenajarile respective.

Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, iar termenul de emitere a autorizatiilor este de maximum 30 de zile. In cazul in care documentatia nu este completa, in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, inspectoratul judetean comunica solicitantului faptul ca trebuie sa ridice documentatia depusa, precum si documentele care trebuie depuse in completare.

Avizele de securitate la incendiu si protectie civila isi inceteaza valabilitatea odata cu incetarea valabilitatii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire. Autorizatiile de securitate la incendiu isi inceteaza valabilitatea in cazul in care nu sunt respectate conditiile care au stat la baza emiterii acestora. In situatia realizarii unor lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei constructiei sau amenajarii, investitorul sau beneficiarul are obligatia reluarii procesului de autorizare si/sau avizare.

Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu isi pierd valabilitatea daca se constata de catre agentii constatatori nerespectarea prevederilor reglementarilor specifice, in corelatie cu documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, in ceea ce priveste: stabilitatea la incendiu a constructiei, limitarea propagarii incendiilor la vecinatati si in interiorul compartimentelor de incendiu, protectia si evacuarea utilizatorilor, siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea posibilitatilor de alimentare cu apa in caz de incendiu si, dupa caz, cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie prevazute.

Normele metodologice prevad, de asemenea, structura scenariului de securitate la incendiu, care trebuie semnate de catre proiectantii domeniului arhitectura si ai instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, si se includ in documentatiile tehnice ale constructiilor si se pastreaza de utilizatori pe toata perioada de existenta a constructiilor si amenajarilor.

In conformitate cu Structura scenariului de securitate la incendiu, in vederea identificarii si stabilirii nivelurilor de risc de incendiu se iau in considerare: densitatea sarcinii termice; clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor; sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprindere. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, zona, spatiu, compartiment, in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatii desfasurate, de comportamentul la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate, depozitate si se precizeaza in scenariul de securitate la incendiu intocmit pentru cladirea in ansamblu ori compartimentul de incendiu.

De asemenea,  Structura scenariului de securitate la incendiu prevede ca si aspecte ce urmeaza a fi mentionate: caracteristicile constructiei sau amenajarii, nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu, stabilitatea la foc, evacuarea utilizatorilor, securitatea fortelor de interventie, echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu si masuri tehnico-organizatorice.