Prima problema de drept care face obiectul sesizarii are in vedere stabilirea naturii juridice a dobanzilor acordate pentru sumele incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, restituite prin hotarari judecatoresti.

Pornind de la definitia data creantelor fiscale principale de normele legale mentionate se constata ca taxele in discutie se incadreaza in aceasta categorie, reprezentand drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal, in categoria respectiva fiind incluse atat dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, cat si dreptul la restituirea acestor sume, in masura in care plata lor a fost facuta fara temei legal.

In ceea ce priveste dobanzile datorate contribuabilului pentru sumele achitate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, ce constituie obiect al obligatiei de restituire, se constata ca, in temeiul principiului accesorium sequitur principale, aceste dobanzi urmeaza natura juridica a taxelor in discutie si reprezinta creante fiscale accesorii, in sensul art. 21 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

A doua problema de drept care a generat practica neunitara priveste momentul de la care curg dobanzile aferente sumelor achitate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, restituite in temeiul hotararilor judecatoresti.

Dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care limiteaza dobanzile la cele care curg din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 45 de zile de la inregistrarea cererii de restituire, nu sunt aplicabile in situatia analizata, fiind contrare dreptului Uniunii Europene si incalcand principiul efectivitatii, care implica obligatia statelor membre de a plati contribuabilului despagubiri adecvate pentru pierderea suferita prin plata nedatorata a taxei.

In dreptul intern, prevederile legale referitoare la acordarea dobanzilor, care sunt conforme cu principiile echivalentei si efectivitatii, le constituie dispozitiile aplicabile in materia platii nedatorate, avand in vedere ca restituirea sumelor achitate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, inclusiv a dobanzii aferente acestor sume, reprezinta un mod de stingere a obligatiei extracontractuale constand in plata nedatorata.

Prin urmare, dobanzile fiscale aferente taxelor in cauza, fiind datorate cu titlu de reparare adecvata si integrala a prejudiciului cauzat prin plata unor taxe percepute cu incalcarea dreptului european, se cuvin contribuabilului pentru perioada cuprinsa intre data achitarii taxei si data restituirii acestei sume de catre stat.

In concluzie, in raport cu aspectele prezentate, se apreciaza ca momentul de la care curge dobanda fiscala pentru sumele incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, restituite in temeiul hotararilor judecatoresti, este reprezentat de data platii acestor taxe.